การวิเคราะห์และการกำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรม : SIAMHRM.COM

การวิเคราะห์และการกำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรมการวิเคราะห์และการกำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรม
 
 
เมื่อรวบรวมข้อมูล หรือข้อเท็จจริงมาได้เรียบร้อยแล้วก็จะต้องนำมาวิเคราะห์ว่าปัญหาต่างๆ มีสาเหตุจากอะไร มีบุคคลใดบ้างที่เกี่ยวข้องและมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไรหลังจากนั้นจึงนำมาเขียนกำหนดเป็นความจำเป็นในการฝึกอบรม ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของหลักการและเหตุผลในการฝึกอบรมอันเป็นแนวทางในการกำหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
 
การกำหนดความจำเป็นดังกล่าวควรดำเนินการดังนี้
 
  1. ระบุสภาพและปัญหาและวิธีการแก้ไขที่ต้องใช้การฝึกอบรมเข้าช่วยนั้นเป็นการแก้ไขในด้านใด ความรู้ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ หรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
  2. กำหนดว่า พนักงานคนใด กลุ่มใด หรือระดับใดที่จำเป็นต้องเข้ารับการอบรม
  3. ลำดับความสำคัญของความจำเป็นว่าความความจำเป็นเรื่องไหน เป็นเรื่องรีบด่วนต้องจัดการแก้ไขปัญหาก่อน โดยพิจารณาถึงผลเสียหายที่จะเกิดขึ้น
 
จากที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่าการหาความจำเป็นในการฝึกอบรมนั้นมีความสำคัญต่อผลสำเร็จของการฝึกอบรมอย่างยิ่ง การดำเนินการในขั้นรายละเอียดนั้นต้องอาศัยความช่วยเหลือร่วมมือจากทุกฝ่าย อย่างไรก็ดี สำหรับเจ้าหน้าที่บริหารการฝึกอบรมก็จะต้องเป็นประจักษ์สำคัญในการสำรวจวิเคราะห์และค้นหาความจำเป็นในการฝึกอบรม เพราะฉะนั้นผู้บริหาร การฝึกอบรมจึงจำเป็นต้องมีความรู้และมีความสามารถในการสำรวจวิเคราะห์หาความจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการฝึกอบรมนั้น ผู้ที่จะต้องมีส่วนรับผิดชอบอย่างมากก็ได้แก่ผู้บริหารการฝึกอบรมนั่นเอง

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM