การวิเคราะห์งานตามหน้าที่ (Functional Job Analysis) : SIAMHRM.COM

การวิเคราะห์งานตามหน้าที่ (Functional Job Analysis)การวิเคราะห์งานตามหน้าที่ (Functional Job Analysis)
 
 
พัฒนาขึ้นโดยหน่วยอบรม และจ้างงานของรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกา ภายใต้สมมุติฐานที่ว่า งานแต่ละงานจะมีหน้าที่เฉพาะของตน การวิเคราะห์จะเน้น ลักษณะความยากง่ายของงานอยู่ 3 ด้าน คือ 1. ข้อมูล  (Data)  2. คน (People)  3. สิ่งของ (Things)  ในแต่ละด้านก็จะแยกย่อยลงไปตามลำดับขั้น ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จะถูกเปรียบเทียบใน 3 ด้านนี้ทีละด้าน ดังตารางต่อไปนี้
 
ระดับความยากงายของหน้าที่งานต่างๆ
ด้านเกี่ยวกับข้อมูล (Data)
 
0 สังเคราะห์
1 ประสานงาน
2 วิเคราะห์
3 รวบรวม
4 คำนวณ
5 คัดลอก
6 เปรียบเทียบ
ด้านเกี่ยวกับคน (People)
 
0 ให้คำปรึกษา
1 ต่อรอง
2 สอน
3 บังคับบัญชา
4 ปรับเปลี่ยน
5 ชักจูง
6 ตัวแทนเจรจา
7 บริการ
8 ต้องให้ความช่วยเหลือ
 
ด้านเกี่ยวกับสิ่งของ (Things)
 
0 จัดตั้ง ระบบ
1 ปรับแก้
2 ปฏิบัติ ควบคุม
3 ขับเคลื่อน ปฏิบัติ
4 จัดการ
5 ดูแล รักษา
6 ลำเลียง
7 ขนส่ง
 
 
 
วิธีวิเคราะห์ตามหน้าที่ (FJA) จะทำดังนี้ งานแต่ละงานจะถูกพิจารณาทั้ง 3 ด้าน (ข้อมูล , คน , สิ่งของ) โดยให้ทั้ง 3 ด้านรวมกันเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ สมมุติว่า งาน A  มีลักษณะงานที่ต้องรวบรวมข้อมูล (Data)  และต้องทำการชักจูงคน (People)  และดูแลรักษาเครื่องมือ (Things) ก็จะพิจารณาทั้ง 3 ด้านนั้นมีน้ำหนักด้านละกี่เปอร์เซ็นต์ เช่น อาจจะเป็น 40 -30 – 30 %  ตามลำดับ รวมเป็น 100 %  เป็นต้น การวิเคราะห์งานด้วยวิธีนี้จะช่วยในการเขียนเอกสารบรรยายลักษณะงาน และเอกสารระบุคุณสมบัติของงาน โดยสามารถแยกงานในรูปของเชิงปริมาณ
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM