การวิเคราะห์งานคืออะไร : SIAMHRM.COM

การวิเคราะห์งานคืออะไรการวิเคราะห์งานคือ กระบวนการที่จะให้ได้มาซึ่งข้อมูลซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเกี่ยวกับงานโดยใช้วิธีการศึกษาส่วนประกอบของงานอย่างเป็นระบบ เพื่อมาจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  และกำหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification)  แล้วนำไปใช้ประเมินค่างาน (Job Evaluation)  และกิจกรรมอื่นๆ ในหน้าที่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์  เช่น การบรรจุตำแหน่ง  การอบรม การเลื่อนตำแหน่ง เป็นต้น
 
เมื่อพิจารณาถึงคำจำกัดความของการวิเคราะห์งานแล้ว เราจะเห็นว่าการวิเคราะห์งานเป็นกระบวนการ (Process) นั่นคือต้องมีระบบ และขั้นตอนในการทำระบบการวิเคราะห์งานอาจแสดงได้ตามรูป
 
ระบบการวิเคราะห์งาน
(The Job Analysis System)
 
 
เมื่อพิจารณาระบบการวิเคราะห์งานแล้วจะเห็นว่า การวิเคราะห์งานเปรียบเสมือนกับฐานรากของหน้าที่ต่างๆ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้วยเหตุว่าทุกหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์อาศัยข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์งานเกือบทั้งสิ้น กระบวนการวิเคราะห์งานที่ครบสมบูรณ์จะทำเป็นขั้นตอนดังนี้
  1. การเตรียมการวิเคราะห์งาน
  2. ขั้นปฏิบัติการเก็บข้อมูล
  3. ขั้นวิเคราะห์และจัดระบบข้อมูล
  4. ขั้นนำข้อมูลไปใช้
จะได้กล่าวในหัวข้อรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ....

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM