การฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้าง มี 2 กรณี : SIAMHRM.COM

การฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้าง มี 2 กรณีการฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้าง มี 2 กรณี 
 
  1. กรณีที่ร้ายแรง นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างได้ในการกระทำครั้งแรกของลูกจ้างโดยนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้
  2. กรณีไม่ร้ายแรง  นายจ้างจะต้องตักเตือนลูกจ้างเป็นหนังสือก่อน ถ้าลูกจ้างได้กระทำความผิดในเรื่องเดียวกันนั้นซ้ำอีกภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ลูกจ้างได้กระทำผิดครั้งแรกนายจ้างจึงจะเลิกจ้างลูกจ้างนั้นได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
                ปัญหาที่ยากแก่การวินิจฉัยในข้อยกเว้นข้อนี้ก็คือ กรณีใดจะถือว่าเป็นกรณีที่ร้ายแรงและกรณีใดจะถือว่าเป็นกรณีที่ไม่ร้ายแรง ซึ่งเมื่อพิจารณาจากแนวคำพิพากษาฎีกาแล้ว คงได้ข้อสรุปว่าการฝ่าฝืนของลูกจ้างในเรื่องใดหรือในคราวใดอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากแก่นายจ้างก็มักจะถือว่าเป็นกรณีที่ร้ายแรง แต่ถ้าเป็นการฝ่าฝืนในเรื่องไม่สำคัญหรืออาจเกิดความเสียหายเพียงเล็กน้อยหรือไม่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างเลยก็ถือว่าเป็นกรณีที่ไม่ร้ายแรง
 
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM