การสัมภาษณ์เพื่อการคัดเลือก ( The Selection Interview ) : SIAMHRM.COM

การสัมภาษณ์เพื่อการคัดเลือก ( The Selection Interview )การสัมภาษณ์เพื่อการคัดเลือก ( The Selection Interview )
 
 
 การสัมภาษณ์ หมายถึง การสนทนาหรือการติดต่อโดยใช้ถ้อยคำ โดยปกติแล้วจะกระทำโดยบุคคลสองฝ่าย โดยมีวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเจาะจงบางอย่าง เป็นต้น
 
โดยทั่วไปแล้ว วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์เพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานจะมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ
 
 
1.) ผู้สัมภาษณ์ต้องการที่จะทราบว่าผู้สมัครงานมีความรู้เพียงพอหรือเหมาะสมที่จะจ้างเข้าทำงานในองค์การ หรือเหมาะสม
      กับลักษณะงานที่เขาจะเข้ามาทำหรือไม่ เพียงใด
 
 
2.) เพื่อที่นายจ้างจะสามารถคัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติเพียงพอต่อการทำงาน และเพื่อที่ผู้สมัครงานจะสามารถเลือก
      องค์การ นายจ้างหรืองานที่ตรงกับความต้องการของเขาได้เช่นกัน
 
 
3.) เพื่อที่ผู้สัมภาษณ์จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่การบริหารขององค์การได้

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM