การทดสอบความถนัดและความคล่อง ( Aptitude Tests and Proficiency Tests ) : SIAMHRM.COM

การทดสอบความถนัดและความคล่อง ( Aptitude Tests and Proficiency Tests )การทดสอบความถนัดและความคล่อง ( Aptitude Tests and Proficiency Tests )
 
 
        เป็นการทดสอบที่นำมาใช้ในการทำนายถึงความสำเร็จของการทำงานของบุคคลในอนาคต ซึ่งจะชี้ให้เห็นศักยภาพของบุคคลในการเรียนรู้งานได้รวดเร็ว ทำให้สามารถที่จะเลือกบุคคลที่มีความถนัดตามธรรมชาติด้านต่างๆได้อย่างเหมาะสมกับงาน
 
ส่วนการทดสอบความคล่องแคล่วหรือบางทีเรียกว่า การสอบปฏิบัติงาน ( Performance Tests ) เป็นแบบที่ใช้วัดทักษะเกี่ยวกับอาชีพ เกี่ยวกับงาน เช่น
 
        - การทดสอบพิมพ์ดีด
 
        - ความคล่องในการอ่าน
 
        - การจดชวเลข เป็นต้น
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM