หัวข้อ / รายละเอียดในการวิเคราะห์งาน : SIAMHRM.COM

หัวข้อ / รายละเอียดในการวิเคราะห์งาน         หัวข้อ / รายละเอียดในการวิเคราะห์งาน
 
           หัวข้อหลักที่จะทำการศึกษาหรือวิเคราะห์งานตามโครงการหนึ่งๆ ควรครอบคลุมถึงลักษณะของสถานที่ที่ปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ สภาพการณ์และองค์ประกอบเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน ลักษณะนิสัยส่วนบุคคลและคุณลักษณะของพฤติกรรมที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าว ซึ่งรายละเอียดอาจแยกพิจารณาได้เป็นข้อๆดังนี้
 
                1. ชื่อตำแหน่งงาน หมายถึง ชื่อเฉพาะที่ใช้เรียกในวงงานนั้นๆ
 
                2. จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นๆ และความสัมพันธ์ของตำแหน่งงานนั้นกับหน่วยงาน
 
                3. ชื่อของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
 
                4. วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งงานนั้นๆ
 
                5. คำสั่งและรายละเอียดในการปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และบุคคลในตำแหน่งนั้นต้องปฏิบัติ
 
                6. เงินเดือนหรือค่าจ้างและอัตราชั่วโมงการทำงาน
 
                7. สภาพการณ์ของการทำงาน
 
                8. รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ทั้งหมดแยกพิจารณาเป็นวัน สัปดาห์ และเดือน รวมทั้งหน้าที่พิเศษจำแนกตามระยะ
                    เวลาที่ต้องปฏิบัติ
 
                9. คุณสมบัติทางการศึกษาและประสบการณ์ที่ต้องมี
 
                10. ทักษะ ความถนัดทางธรรมชาติ และความสามารถที่ต้องมี
 
                11. โอกาสในการเลื่อนตำแหน่งและโยกย้าย
 
                12. ข้อเท็จจริงทั่วๆไปและความเห็นประกอบ
 
 
            นอกจากหัวข้อดังกล่าวแล้ว ในการวิเคราะห์งานตามโครงการหนึ่งๆ อาจต้องเพิ่มเติมบางหัวข้ออีกก็ได้ เช่น ลักษณะความสมบูรณ์ทางร่างกายที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมี รายละเอียดของการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นๆ ความยากง่ายของงาน ความริเริ่มและการใช้ดุลพินิจ เป็นต้น
 
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM