หลักทั่วไปของ การวิเคราะห์งาน ( Job Analysis ) : SIAMHRM.COM

หลักทั่วไปของ การวิเคราะห์งาน ( Job Analysis )หลักทั่วไปของ การวิเคราะห์งาน ( Job Analysis )
 
 
 
                การวิเคราะห์งาน ( Job Analysis ) หมายถึง การศึกษาพิจารณางานในตำแหน่งต่างๆของหน่วยงานเป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องมาจากการจัดองค์การ ( Organizing Design ) หรือการจัดโครงสร้างขององค์การนั่นเอง การวิเคราะห์งาน หมายถึง การวิเคราะห์งานย่อย ( Task ) หรือ กิจกรรม ( activity ) หน้าที่ ( Duty ) และความรับผิดชอบ ( responsibility ) ของตำแหน่งงานต่างๆ
 
 
 
- ตำแหน่ง ( Position ) หมายถึง ผลรวมของภาระหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งต้องการบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาทำงานเต็ม
  เวลา
 
- งาน ( Job ) หมายถึง กลุ่มของตำแหน่งงานที่มีความคล้ายคลึงกัน โดยพิจารณาถึงภาระงานที่สำคัญหรือภารกิจหลัก
 
- อาชีพ ( Occupation ) หมายถึง กลุ่มของงานที่มีความคล้ายคลึงกัน ที่มีในองค์การหรือกิจการที่แตกต่างกันออกไป
 
- การบรรยายลักษณะงาน ( Job Description ) หมายถึง ข้อความที่เขียนขึ้นมาเพื่อบรรยายถึงลักษณะหน้าที่ ความรับผิด
 ชอบ และสภาพการทำงานของงานหนึ่งๆ
 
- การกำหนดคุณสมบัติของบุคคลในงาน (Job Specification ) หมายถึง ข้อความที่บรรยายหรือระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับ
  คุณลักษณะของบุคคลผู้ปฏิบัติงาน ที่จำเป็นต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานหนึ่งๆ
 
 
 
โดย : ผศ.ดร.นพ ศรีบุญนาค
 
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM