ความสำคัญของสวัสดิการแบ่งตามกลุ่มผลประโยชน์ : SIAMHRM.COM

ความสำคัญของสวัสดิการแบ่งตามกลุ่มผลประโยชน์ความสำคัญของสวัสดิการแบ่งตามกลุ่มผลประโยชน์
 
 
1.  ความสำคัญต่อลูกจ้าง  ความสำคัญของสวัสดิการที่มีต่อลูกจ้างนับว่าเป็นประเด็นหลัก ด้วยเหตุว่า สวัสดิการ จะเป็นตัวช่วยตอบสนองความต้องการหลายๆอย่างของลูกจ้าง ที่ลำพังค่าจ้างปกติไม่เพียงพอที่จะตอบสนองต่อการดำรงชีพได้  เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน บำเหน็จ เป็นต้น สวัสดิการเป็นปัจจัยหลักหนึ่งในสามปัจจัยหลัก (ได้แก่ ค่าจ้าง/เงินเดือน , ลักษณะงาน และสวัสดิการ) ที่ลูกจ้างจะพิจารณาเพื่อตัดสินใจทำงานหรือไม่ทำงานในองค์การ
 
 
นอกจากนั้น สวัสดิการที่เป็นตัวเงินบางอย่างจะได้เปรียบกว่าค่าจ้างพื้นฐาน เพราะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ เช่นค่าเช่าบ้าน ค่าเลี้ยงดูบุตร เป็นต้น
 
2.  ความสำคัญที่มีต่อนายจ้าง  ค่าใช้จ่ายในเรื่องสวัสดิการเป็นค่าใช้จ่ายที่สำคัญและควบคุมได้ยากกว่าค่าจ้างพื้นฐาน เพราะ สวัสดิการหลายอย่างไม่สามารถประมาณการได้อย่างถูกต้อง เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชย ค่าทดแทน เพราะขึ้นอยู่กับสุขภาพของพนักงานลูกจ้าง
 
นอกจากนี้ แนวโน้มค่าใช้จ่ายเรื่องสวัสดิการก็ยังเพิ่มสูงขึ้นทุกปี และความต้องการของลูกจ้างก็นับว่าจะหลากหลายยิ่งขึ้น นายจ้างต้อง บริหารสวัสดิการให้เหมาะสมโดยไม่ให้เป็นภาระกับองค์การมากเกินไป ในขณะที่ต้องตอบสนองกับความต้องการของลูกจ้างด้วย
 
 
3. ความสำคัญที่มีต่อสาธารณะ  มองในด้านประชาชนทั่วไป ถ้าองค์การธุรกิจจัดสวัสดิการให้กับลูกจ้างของตนอย่างดีแล้วก็จะลดภาระของรัฐ ในเรื่องของรัฐ-สวัสดิการไปได้มาก ในหลายประเทศรัฐต้องแบกภาระเรื่องรัฐสวัสดิการมาก ทำให้เบียดบังภาษีอากรที่เก็บจากประชาชนทั่วไป ตรงข้ามกับประเทศที่มีรัฐสวัสดิการน้อย องค์การธุรกิจจะต้องแบกภาระเรื่องสวัสดิการมากขึ้น ในประเทศไทยสวัสดิการที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบคือ การประกันสังคม ซึ่งปัจจุบันบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ เห็นว่า สวัสดิการจะเป็นตัวที่กระทบกับเงินเฟ้อน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับค่าจ้างโดยตรง
 
ดังนั้นในช่วงเศรษฐกิจขาลง การจ่ายสวัสดิการบางอย่างแทนการเพิ่มค่าจ้างจะมีประโยชน์ต่อสาธารณะมากกว่า.
 
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM