คำจำกัดความและความสำคัญของสวัสดิการ : SIAMHRM.COM

คำจำกัดความและความสำคัญของสวัสดิการคำจำกัดความและความสำคัญของสวัสดิการ
 
 
สวัสดิการ เป็นการจ่ายค่าตอบแทนอย่างหนึ่งที่องค์การจ่ายให้พนักงาน ทั้งในรูปที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ทั้งนี้เป็นการจ่ายค่าตอบแทนที่นอกเหนือไปจากการจ่ายค่าจ้างปกติและค่าจ้างจูงใจ การจ่ายชนิดนี้ไม่เกี่ยวกับผลการทำงานของพนักงานแต่อย่างใด
 
 
Tomoas J. Bergman และคณะ ได้ให้ความหมายของสวัสดิการไว้สั้นๆ ว่า
สวัสดิการ เป็นผลตอบแทนทางอ้อม ที่ลูกจ้างได้รับ เนื่องจากการเป็นสมาชิกขององค์การ
 
สวัสดิการอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าผลประโยชน์เกื้อกูล (benefits) หรือผละประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ (Supplementary compensation) หรือ fringe benefits  ก็ได้ สวัสดิการบางชนิดอาจเป็นบริการหรือจัดให้เฉพาะสมาชิกเฉพาะกลุ่มก็ได้ เช่นรถประจำตำแหน่ง ห้องน้ำส่วนตัว ฯลฯ ซึ่งองค์กรมักจัดให้พนักงานในระดับบริหาร
 
นับแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา ได้มีการนำเอาสวัสดิการในรูปแบบต่างๆมาจัดให้พนักงานลูกจ้าง เพื่อเป็นการรักษาและจูงใจให้คนทำงานอยู่ในองค์การทั้งในภาครัฐและเอกชน เนื่องจากในช่วงเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่สอง อัตราค่าครองชีพสูงขึ้น รัฐบาลอเมริกันได้ทำการตรึงค่าจ้างไว้เพื่อมิให้เงินเฟ้อ แต่ในขณะเดียวกันก็แบ่งเบาภาระของลูกจ้าง โดยการเสนอ สวัสดิการในรูปแบบต่างๆ แทนการจ่ายค่าจ้าง ต่อมามีการยอมรับสวัสดิการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจ่ายค่าตอบแทน ก็แพร่หลายมากขึ้น ประกอบกับความเข้มแข็งของสหภาพแรงงานก็เริ่มทำให้มีข้อเรียกร้องด้านสวัสดิการเพิ่มขึ้นจากข้อร้องเรียนเดิมที่มักเน้นในเรื่องของค่าจ้าง/เงินเดือนเท่านั้น
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM