ความสำคัญของวิชาแรงงานสัมพันธ์ : SIAMHRM.COM

ความสำคัญของวิชาแรงงานสัมพันธ์ความสำคัญของวิชาแรงงานสัมพันธ์
 
 
 
ในปัจจุบันวิชาแรงงานสัมพันธ์ได้ทวีความสำคัญมากขึ้นทั้งนี้เพราะความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างได้มีความสลับซับซ้อน และก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากทั้งต่อสถานประกอบการและเศรษฐกิจของประเทศ นายจ้างมิได้มีหน้าที่เพียงเป็นผู้ว่าจ้าง ผู้ออกคำสั่ง และผู้จ่ายค่าจ้างเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทไปถึงการจูงใจให้ลูกจ้างทำงาน และการกระตุ้นให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตด้วย ส่วนลูกจ้างก็มิได้มีบทบาทเพียงการรับคำสั่งและรับค่าจ้างเท่านั้น แต่ได้เข้ามีส่วนเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตและการบริหารงานของนายจ้างนอกจากนี้ ลูกจ้างยังได้สร้างอำนาจกรเจรจาต่อรองโดยการรวมกลุ่มเป็นสหภาพแรงงาน มีการยื่นข้อเรียกร้องและเจรจาต่อรองกับนายจ้าง ซึ่งหากทั้งนายจ้างและลูกจ้างไม่เข้าใจถึงกลไกแรงงานสัมพันธ์ที่ถูกต้องและไม่สามารถร่วมกันหาทางออกที่เหมาะสมแล้ว ปัญหาแรงงานสัมพันธ์ย่อมนำไปสู่ข้อพิพาทแรงงานจนถึงกับมีการนัดหยุดงานหรือปิดงานได้ในที่สุด
 
 
วิชาแรงงานสัมพันธ์จึงเป็นวิชาที่มุ่งก่อให้เกิดความสงบสุขในอุตสาหกรรม( Industrial  Peace) ทำให้นายจ้างและลูกจ้างสามารถอยู่กันได้อย่างเหมาะสม (Labour Relation Harmony) และด้วยความพอใจทั้งสองฝ่าย
 
 
ในสังคมอุตสาหกรรมนั้นการแรงงานสัมพันธ์ย่อมมีความสำคัญทั้งในทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในทางเศรษฐกิจ แรงงานสัมพันธ์ย่อมมีผลกระทบต่อการลงทุนการเพิ่มขึ้นของผลผลิต รายได้ ตลาดแรงงาน ราคาสินค้า และภาวะค่าครองชีพในทางสังคม การแรงงานสัมพันธ์ที่ดีจะสร้างความมั่นคงให้แก่สังคม และลดปัญหาสังคมเกี่ยวกับคนว่างงาน คนชรา คนพิการ และอื่นๆ ทั้งส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่วนในทางการเมืองนั้น แรงงานสัมพันธ์ย่อมมีบทบาทเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเมือง และทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคง กล่าวโดยส่วนรวมแล้ววิชาแรงงานสัมพันธ์เป็นวิชาที่มีความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในยุคที่ประเทศไทยกำลังก้าวไปสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมเช่นปัจจุบัน
 
 
 
 
โดย : อาจารย์วิชัย  โถสุวรรณจินดา
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM