กฎหมายแรงงาน : ค่าล่วงเวลาในวันหยุด : SIAMHRM.COM

กฎหมายแรงงาน : ค่าล่วงเวลาในวันหยุดกฎหมายแรงงาน : ค่าล่วงเวลาในวันหยุด
 
 
    “ค่าล่วงเวลาในวันหยุด หมายความว่า เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนการทำงานล่วงเวลาในวันหยุด” (มาตรา 5)
 
    ค่าล่วงเวลาในวันหยุดเป็นเงินที่จ่ายเพื่อตอบแทนการที่ลูกจ้างมาทำงานในวันหยุดเฉพาะในช่วงนอกหรือเกินเวลาทำงานปกติในวันหยุดเท่านั้น
 
    ดังนั้น เงินที่ต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างที่มาทำงานในวันหยุดจึงมี 2 ประเภท คือ ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM