การประเมินผลงานฝึกอบรม : ขั้นตอนในการประเมินโครงการฝึกอบรม : SIAMHRM.COM

การประเมินผลงานฝึกอบรม : ขั้นตอนในการประเมินโครงการฝึกอบรม        การประเมินโครงการฝึกอบรม เป็นงานที่มีความหลากหลายและต้องการความละเอียดอ่อนในการดำเนินงาน เนื่องจากเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย การประเมินโครงการฝึกอบรมเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องประยุกต์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และสัมผัสพิเศษในงานวิจัยอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการประเมินโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีมิติ (Dimensions) ในการพิจารณาหลากหลาย ดังนั้น ก่อนการศึกษารายละเอียดของเทคนิคกาประเมินโครงการฝึกอบรมที่ต้องใช้วิธีการทางสถิติและการวินิจฉัยขั้นสูงมาประยุกต์   ผู้เรียนสมควรทำความเข้าใจกับภาพรวมและรายละเอียดของขั้นตอนในการประเมินโครงการฝึกอบรมก่อน
 
ขั้นตอนในการประเมินการฝึกอบรม
 
       เราสามารถจำแนกการประเมินโครงการฝึกอบรมตามลำดับขั้นในการดำเนินงานออกเป็น 3 ขึ้นตอน ต่อไปนี้
 
    1. การประเมินก่อนการฝึกอบรม
            ผู้ประเมินจะตรวจสอบความพร้อมก่อนการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานราบรื่นและมีข้อบกพร่องน้อยที่สุด ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องที่พบก่อนเริ่มดำเนินงานก่อนที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อโครงการ
 
    2. การประเมินระหว่างการฝึกอบรม
        ผู้ประเมินจะตรวจสอบดูความเรียบร้อย ปัญหาอุปสรรค์ที่วางแผนโครงการคาดไม่ถึงในขั้นตอนการวางแผนโครงการ เพื่อทำการแก้ไขให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ
 
    3.  การประเมินหลังการฝึกอบรม
        ผู้ประเมินจะตรวจสอบผลการดำเนินงานว่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงให้การดำเนินงานในอนาคตมีความสมบูรณ์ขึ้น ตลอดจนติดตามผลการฝึกอบรมเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง เพื่อตรวจสอบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ได้รับการถ่ายทอด ไปใช้ประโยชน์ตามที่โครงการต้องการหรือไม่ ซึ่งกล่าวได้อย่างละเอียดในบทของการติดตามผลโครงการฝึกอบรม
 
 
 
 
 
ภาพ 2.1 : ขั้นตอนการประเมินการฝึกอบรม ,ดร.ณัฎพันธ์ เขจรนันทน์  , การประเมินงานฝึกอบรม หน้า 26

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM