การประเมินผลงานฝึกอบรม : สรุปภาพรวมพื้นฐาน : SIAMHRM.COM

การประเมินผลงานฝึกอบรม : สรุปภาพรวมพื้นฐานการประเมิน  หมายถึง  กระบวนการที่มีการศึกษา วิเคราะห์ กำหนดเกณฑ์ วางแผน และการดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อที่จะตัดสินคุณสมบัติ คุณค่าหรือคุณภาพ ของสิ่งที่เราสนใจจากการวัดผลเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
โครงการ  หมายถึง  การวางแผนการศึกษาความเป็นไปได้ การดำเนินงาน การตรวจสอบ และการควบคุมทีมงานดำเนินการภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากร  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ การจัดการโครงการจะพิจารณาส่วนประกอบ 3 ขั้นตอน คือ
 
        -   การออกแบบและวางแผนโครงการ
 
        -   การดำเนินโครงการ
 
        -   การประเมินโครงการ
 
การประเมินโครงการ  หมายถึง กระบวนการตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ตลอดจนสรุปปัญหาหรืออุปสรรคที่ทำให้โครงการไม่สามารถดำเนินงานอย่างราบรื่น เพื่อทำการแก้ไขและปรับปรุงให้เหมาะสมกับความต้องการของปัญหาและสถานการณ์ ซึ่งเราสามารถประเมินโครงการตามขั้นตอนการดำเนินงานต่อไปนี้ การประเมินก่อนการดำเนินงาน การประเมินขณะดำเนินงาน และการประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ โดยปัจจัยที่ได้รับความสนใจในการประเมินโครงการ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการ เนื้อหาของโครงการ วิธีการดำเนินโครงการ และสภาวะแวดล้อมของโครงการ
 
การประเมินโครงการฝึกอบรม หมายถึง  เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อการประเมินความสำเร็จของโครงการฝึกอบรม ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาโครงการฝึกอบรม ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการฝึกอบรมและจะเห็นได้ว่า การประเมินมีความสำคัญมากต่อการจัดการฝึกอบรม 2 ประการ คือ
 
        -   การประเมินจะบอกให้ทราบถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ของโครงการฝึกอบรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาว่าโครงการใดควรจะดำเนินการต่อหรือยุบไป
 
        -   การประเมินจะเป็นเครื่องมือสำหรับการวินิจฉัยจุดแข็งหรือจุดอ่อนของโครงการ เพื่อการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาโครงการให้สมบูรณ์ขึ้นในโอกาสต่อไป

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM