การประเมินผลงานฝึกอบรม : ข้อสนับสนุนการประเมินโครงการฝึกอบรม : SIAMHRM.COM

การประเมินผลงานฝึกอบรม : ข้อสนับสนุนการประเมินโครงการฝึกอบรม        การประเมินโครงการฝึกอบรมเป็นงานที่ซับซ้อนและมีอุปสรรค ต้องใช้เทคนิค แรงงาน เวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างมาก ประกอบกับหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะมีงานประจำ และโครงการเฉพาะที่ต้องรับผิดชอบมาก จึงอาจจะละเลยการประเมินโครงการฝึกอบรม แต่ในอนาคตหน่วยงานฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพจะต้องประเมินความสำเร็จของโครงการฝึกอบรม อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากมีข้อสนับสนุนในการประเมินโครงการฝึกอบรม ดังต่อไปนี้
 
    1.)  การบริหารงานสมัยใหม่ที่ต้องการวัดผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
 
    2.)  คามต้องการของผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการทราบผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานที่ดำเนินงานแบบศูนย์ค่าใช้จ่าย (Cost Center)  และศูนย์กำไร (Profit Center)
 
    3.)  ความต้องการของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานให้มีความเป็นสากลและความเป็นมืออาชีพ ตลอดจนการยอมรับจากผู้บริหารและหน่วยงานอื่น
 
    ในอนาคตการประเมินโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สมบูรณ์ ต้องนำเอาความรู้ในการประเมินความคุ้มค่าของโครงการมาประยุกต์ เพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่าโครงการนั้นให้ประโยชน์คุ้มค่าแก่การลงทุน และเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนในด้านอื่นแล้ว โครงการปัจจุบันมีประโยชน์ หรือคุ้มค่ากว่าโครงการอื่นอย่างไร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM