ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory) โดย JS Adams (1965) : SIAMHRM.COM

ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory) โดย JS Adams (1965)ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory) โดย JS Adams (1965)
 
 
 
Adam  ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความพอใจของคนงานเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนว่า เกี่ยวข้องกับระดับของการเรียนรู้ (Perceptions) ว่าในอัตราระหว่างสิ่งที่เขาได้รับจากงาน (Out Put)  กับสิ่งที่เขาอุทิศให้ในการทำงานนั้น (In Put)  เหมาะสมเสมอภาคกันหรือไม่ทฤษฎีความเสมอภาคนี้ จะเป็นสิ่งที่ความรู้สึกและมองในเชิงเปรียบเทียบ ความรู้สึก (Feeling) หรือการรับรู้ (Perceptions) ของแต่ละบุคคลจะเกิดขึ้นจากการที่บุคคลนั้นประเมินศักยภาพในการทำงานของตนกับค่าจ้างที่ได้รับ และแน่นอน ความรู้สึกเหล่านี้ย่อมได้รับอิทธิพลจากบรรทัดฐาน (Norms)  ภายในองค์การ และกลุ่มวิชาชีพด้วย ซึ่งความรู้สึกว่าตนเองได้รับความเสมอภาคหรือไม่เสมอภาคเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่น สามารถเข้าใจได้จากตารางดังนี้
 
 
 
ตารางแสดงทฤษฎีความเสมอภาค
 
 
ตารางเปรียบเทียบอัตราการรับรู้
การประเมินของพนักงาน ก.
สิ่งที่ ก. ได้รับ       OA  <      สิ่งที่ ข. ได้รับ OB
 
 
สิ่งที่ ก. อุทิศ        IA           สิ่งที่ ข. อุทิศให้ IB
สิ่งที่ ก. ได้รับ      OP   <     สิ่งที่ ข. ได้รับ OB
สิ่งที่ ก. อุทิศให้    IA           สิ่งที่ ข. อุทิศให้ IB
 
สิ่งที่ ก.ได้รับ       OP   <      สิ่งที่เขาได้รับ OB  
สิ่งที่ ก. อุทิศให้   IA             สิ่งที่ ข . อุทิศให้ IB
ความไม่เสมอภาค
(ได้รับค่าตอบแทนต่ำกว่าปกติ)
 
 
ความเสมอภาค
 
 
ความไม่เสมอภาค
(ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าปกติ)
 

 

 

 

 

 


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM