หลักการกำหนดรูปแบบการจ่ายโบนัส ทั่วไป : SIAMHRM.COM

หลักการกำหนดรูปแบบการจ่ายโบนัส ทั่วไป 
-   วิธีการจ่ายโบนัสควรนำมาใช้ทั้งระบบกับลูกจ้างทุกคนในบริษัท วิธีเฉพาะสำหรับบางแผนกสามารถรวมเข้าไว้ในระบบ
    โบนัสทั้งหมดของบริษัทได้
 
-    วิธีการคำนวณหรือสูตรเบื้องต้นของระบบโบนัสจะต้องง่ายเท่าที่จะเป็นไปได้และควรได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำ
     เสมอ
 
-   สิ่งที่ควรเน้นในการจ่ายโบนัสคือคุณภาพ และไม่ใช่เพียงปริมาณการผลิตที่ออกมาหรือบริการ
 
-   ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบเรื่องการบริหารระบบโบนัส
 
-   รายได้จากโบนัส ควรแยกออกจากค่าจ้างรายเดือน และจะต้องชี้แจงให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มนำการจ่ายโบนัสเข้ามาใช้ว่าเป็น
    เช่นนั้น ทั้งนี้เพื่อย้ำความเข้าใจว่าโบนัสตามผลงานของบริษัทและลูกจ้าง และไม่ใช่เป็นเพียงแค่ส่วนเพิ่มของโครงสร้าง
    ค่าจ้างพื้นฐาน
 
-    ระบบโบนัสจะต้องระบุออกมาอย่างชัดเจนว่าจะลดโบนัสลงมาอย่างไรและลดเท่าไร เมื่อผลงานของบริษัทไม่ดีในปีใดปี
    หนึ่ง
 
-   การจ่ายโบนัสจะต้องระบุจำนวนส่วนแบ่งที่จะให้ลูกจ้างไว้อย่างชัดเจน
 
-   ระบบโบนัสทั้งหมดจะต้องมีความยืดหยุ่นพอที่จะทำการปรับปรุงได้เมื่อจำเป็น
 
-    เงื่อนไขเช่นว่า สมควรจะมีกองทุนสำรอง ระยะเวลาในการคำนวณกองทุนโบนัส ระยะเวลาการจ่าย และการมีเพดาน
    จำนวนโบนัสหรือไม่ จะต้องกำหนดรวมไว้ในระบบ
 
 
 
 
ข้อมูลอ้างอิง :  ค่าจ้างและสวัสดิการยืดหยุ่น
โดย :  ธัญญา  ผลอนันต์
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM