HRP : ขั้นตอนที่ 2 : ศึกษาวัตถุประสงค์ด้านการขยายหรือการชลอการเจริญเติบโตขององค์การ : SIAMHRM.COM

HRP : ขั้นตอนที่ 2 : ศึกษาวัตถุประสงค์ด้านการขยายหรือการชลอการเจริญเติบโตขององค์การHRP : กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
 
 
 
ขั้นตอนที่ 2 : ศึกษาวัตถุประสงค์ด้านการขยายหรือการชลอการเจริญเติบโตขององค์การ
(Determine organizational growth/retrenchment objectives)
 
 
กิจกรรมหลักของขั้นนี้จะเกี่ยวข้องกับการศึกษาแผนกลยุทธ์ซึ่งเป็นแผนแม่บทของการวางแผนงานต่างๆ ของหน่วยงานทั้งหมด เป้าหมายในการดำเนินงานในอนาคต ไม่ว่าเป็นการขยายหรือชะลอการเจริญเติบโตจะมีรายละเอียดปรากฏในรูปของยอดขาย ส่วนครองตลาด การลงทุน การขยายตลาดหรือสายผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง เป้าหมายเหล่านี้ย่อมเกี่ยวข้องกับสภาพการใช้กลังคนในองค์การ คือถ้าองค์การมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่จะพัฒนาสินค้าหรือบริการให้มีคุณภาพสูงขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มบริหารให้มากขึ้นภาในระยะเวลาอันสั้น องค์การจำเป็นต้องใช้มาตรการเชิงรุก อาจจะเพิ่มจำนวนพนักงาน หรือฝึกอบรมพัฒนาพนักงานผู้ปฏิบัติงานทีมีอยู่ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ พอที่จะปฏิบัติงานให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ ตามที่ต้องการภายในระยะเวลาที่กำหนด ในทางตรงกันข้ามถ้าองค์การเผชิญกับสภาวะตลาดที่ซบเซาและการแข่งขันที่ทวีความรุนแรง ส่งผลให้ฝ่ายบริหารตัดสินใจลดการผลิตแผนทรัพยากรมนุษย์ อาจต้องเลิกมาตรการการเลิกจ้างงาน ขณะเดียวกันต้องรักษาภาพพจน์ขององค์การไว้ด้วย ไม่ว่าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์การจะเป็นไปในลักษณะใด จะต้องได้รับการตอบสนองจากฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  ดังภาพสรุปความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์การกับกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
 
ภาพ : ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์การกับกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
 
 
 
รายละเอียดในแผนภาพ ชี้ให้เห็นว่าการศึกษาวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์การ จะทำให้ทราบว่าในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นั้นจะต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์ประเภทใด อย่างไร จึงจะช่วยให้องค์การ ปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
 
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM