HRP : ขั้นตอนที่ 1 : ศึกษาสภาพแวดล้อมด้านการเมืองภายในองค์การ : SIAMHRM.COM

HRP : ขั้นตอนที่ 1 : ศึกษาสภาพแวดล้อมด้านการเมืองภายในองค์การHRP : กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
 
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในทางปฏิบัตินั้น จะเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน เพราะว่าจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับระบบและกิจกรรมต่างๆ มากมาย ดังนั้น เพื่อที่จะให้การวางแผนมีความเป็นไปได้และมีแนวทางในการปฏิบัติ  จึงจำเป็นต้องมีการพิจารณาอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน ในที่นี้มุ่งนำเสนอกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในระดับองค์การ โดยพิจารณาถึงความจ้องการทรัพยากรบุคคล ให้เหมาะสมกับงานที่ทำอยู่ หรืองานที่จะดำเนินการในอนาคต กระบวนการวางแผนประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ซึ่งสรุปได้ดังแผนภาพ สำหรับรายละเอียดของแต่ละขั้นตอน มีดังนี้
 
 
ขั้นตอนที่ 1 :  ศึกษาสภาพแวดล้อมด้านการเมืองภายในองค์การ
(Determine internal organization political environment)
 
            งานแรกของนักวางแผนทรัพยากรมนุษย์คือ การศึกสภาพแวดล้อมภายในองค์การ เป็นการศึกษาภูมิหลังหรือประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน เรียนรู้ปรัชญา แนวคิด วิสัยทัศน์ ปทัสถานและค่านิยมของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงานรวมถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมการทำงาน สภาพเศรษฐกิจ แนวโน้มด้านการเมืองภายในหน่วยงาน และองค์ประกอบอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานทั้งนี้เพื่อนำผลของการศึกษามาพิจารณาประกอบการวางแผนขั้นอื่นๆ ได้อย่างมีความเหมาะสม
 
 
ภาพ : กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
 
 
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM