ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำ (ITDP) : การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรม และพัฒนาของตำแหน่งงาน : SIAMHRM.COM

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำ (ITDP) : การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรม และพัฒนาของตำแหน่งงาน2. การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรม และพัฒนาของตำแหน่งงาน
 
การกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาของตำแหน่งงานนั้นโดยส่วนใหญ่จะจัดทำเป็นแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานประจำปี (Annual Training & Development Plan )  ซึ่งเป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลหลักๆ  2 ส่วน ได้แก่  ข้อมูลในด้านองค์กร และข้อมูลในด้านลักษณะงานของตำแหน่งงาน ทั้งนี้ข้อมูลที่รวบรวมได้จะนำมาพิจารณากำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาที่จำเป็น และเหมาะสมตลอดทั้งปีให้กับพนักงานในตำแหน่งงานต่างๆ ทั้งพนักงานในระดับบริหาร  (Executive Level) และพนักงานระดับปฏิบัติการ (Non Executive Level) 
สำหรับข้อมูลในด้านบุคคลจะนำมาใช้ในการกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาที่จำเป็นของพนักงานเป็นรายบุคคล ซึ่งจะชี้แจงรายละเอียดของการจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานรายบุคคลในขั้นตอนถัดไป
 
ขอให้พิจารณาตามตัวอย่างการกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาของตำแหน่งงานที่นำเสนอให้ต่อไปนี้
 
 
ตำแหน่ง  :  พนักงานขายลูกค้าต่างจังหวัด  ฝ่ายขายและการตลาด      
 
ด้านองค์กร
ด้านลักษณะงาน
ด้านบุคคล
- วิสัยทัศน์ (Vision) :
เป็นผู้นำในการขาย อะไหล่รถยนต์ในประเทศ
- ภารกิจ (Mission) :
1. สร้างความพอใจแก่ลูกค้าในสินค้าที่จำหน่าย
2. พัฒนาระบบ/ขั้นตอน การทำงานอย่างต่อเนื่อง
- เป้าหมาย (Goal) :  เพิ่มยอดขาย xxx ล้านบาทในปี xxx
- กลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy) :  จัดทำแผนฝึกอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
 
- หน้าที่ความรับผิดชอบ ของฝ่ายขายฯ
1. สำรวจความต้องการของผู้บริโภค
2. จัดโปรแกรมส่งเสริมการขาย
3. ขายสินค้าและบริการ
 - หน้าที่ความรับผิดชอบ ของพนักงานขาย
1. ติดต่อนัดหมายลูกค้า
2. นำเสนอขายสินค้า
3. ออกเยี่ยมลูกค้า
4. จัดเก็บรายชื่อลูกค้าและเอกสารการขายด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ผลการปฏิบัติงานปี xxx  คือเกรด B (ดี)
- ต้องพัฒนาศักยภาพในการทำงานโดยใช้ระยะเวลา 3 ปี ขึ้นไป
- ต้องการฝึกอบรมเรื่อง
  1. การพูดภาษาอังกฤษ
  2. การเจรจาต่อรอง
  3. การให้บริการลูกค้า
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านบุคคลจะขอกล่าวถึงในช่วงของการจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานรายบุคคล รายบุคคล
 
 
 
สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับตำแหน่งงาน “พนักงานขายลูกค้าต่างจังหวัด” มีดังต่อไปนี้
 
หลักสูตรการฝึกอบรม /พัฒนา
เหตุผลสนับสนุน
1.จิตสำนึกในการให้บริการ (Service Mind)
 
 
สอดคล้องและสนับสนุนประเด็นต่างๆ ดังนี้
ด้านองค์กร
วิสัยทัศน์  :   เน้นความเป็นผู้นำในการขาย
ภารกิจ  :  สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
เป้าหมาย :  เพิ่มยอดขาย
ด้านลักษณะงาน
งานส่วนใหญ่เป็นงานขายเชิงปฏิบัติการ ได้แก่การติดต่อ ขาย ออกเยี่ยมเยียนลูกค้า และจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับงานขาย
 
2. การนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิภาพ
 
3. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดเก็บข้อมูล
4. การโน้มน้าวชักจูง
 
 
ภายหลังจากที่มีการกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาของตำแหน่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปให้ดำเนินการจัดทำตารางสรุปโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับตำแหน่งงานนั้นๆ ซึ่งจะประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆดังนี้
 
  • ชื่อโปรแกรม  ซึ่งประกอบด้วย
 
1.  โปรแกรมทั่วไป :  เป็นโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วๆ ไป ซึ่งจัดสำหรับพนักงานทุกคน ทุกระดับ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาของตำแหน่งงานนั้นๆ ทั้งนี้ แนวทางในการกำหนดโปรแกรมทั่วไปอาจจะวิเคราะห์จากความสามารถหลัก (Core Competency )  ขององค์กรได้ เช่น
 
ความสามารถหลัก
โปรแกรมทั่วไป
จิตสำนึกในการให้บริการ (Service Mind)
เทคนิคการสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ (Service Mind)
การทำงานเป็นทีม (Team Working)
เทคนิคการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ
 
2.  โปรแกรมด้านการบริหาร :  เป็นโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริหาร  ซึ่งจัดได้ทั้งพนักงานในระดับบริหาร (Executive Level) และพนักงานระดับปฏิบัติการ (Non Executive level) แต่โดยส่วนใหญ่โปรแกรมด้านการบริหารนั้นพนักงานระดับบริหารจะได้รับการฝึกอบรมและพัฒนามากกว่า  พนักงานระดับปฏิบัติการ ทั้งนี้แนวทางในการกำหนดโปรแกรมด้านการบริหารอาจจะวิเคราะห์จากความสามารถด้านการจัดการ (Managerial Competency) ของแต่ละตำแหน่งงานได้ เช่น
 
 
ความสามารถการจัดการ
โปรแกรมด้านการบริหาร
ความเป็นผู้นำ (Leadership)
เทคนิคการสร้างภาวะผู้นำ
การติดตามงาน (Follow Up)
กลวิธีการติดตามให้มีประสิทธิภาพ
 
3.  โปรแกรมด้านเทคนิค  : เป็นโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานทางเทคนิคเฉพาะด้านของกลุ่มงาน ซึ่งกลุ่มงานต่างกันโปรแกรมด้านเทคนิคย่อมจะแตกต่างกัน  ทั้งนี้แนวทางในการกำหนดโปรแกรมด้านเทคนิคอาจจะวิเคราะห์จากความสามารถในงาน (Functional Competency) ของแต่ละตำแหน่งงาน ได้
ความสามารถในงาน
โปรแกรมด้านเทคนิค
การเจรจาต่อรอง (Negotiation)
หลักการเจรจาต่อรองให้ถูกวิธี
ทักษะการนำเสนองาน (Presentation Skill)
แนวทางการนำเสนองานให้จูงใจคน
 
  • ความจำเป็นในการฝึกอบรม
  • วิธีการดำเนินการ เช่น
                -    การฝึกอบรม
                -    การฝึกอบรมในงาน (On the Job Training : OJT)
                -    การสอนงาน
                -    การใช้ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring)
                -    การให้คำปรึกษาแนะนำ
                -    การโอนย้ายงาน
                -    การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
  • วัตถุประสงค์ของโปรแกรม
  • ระยะเวลา (สำหรับวิธีการฝึกอบรม)
  • บุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
  •   วิธีประเมินผล
 
ขอให้พิจารณาตามตัวอย่างตารางสรุปโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับตำแหน่งงานนี้  คลิกรายละเอียด!

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM