ขั้นตอนที่ 1 การจัดทำ (ITDP) : การหาความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนา : SIAMHRM.COM

ขั้นตอนที่ 1 การจัดทำ (ITDP) : การหาความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนา1. การหาความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนา
 
การหาความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาเป็นขั้นตอนแรกในการจัดทำ Training & Development Plan เพื่อนำมากำหนดหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งงานและพนักงานรายบุคคล ทั้งนี้การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม จะประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญๆ 3 ด้าน ได้แก่
 
    1.1  ข้อมูลองค์กร : เป็นข้อมูลระดับนโยบายขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) ภารกิจ (Mission) เป้าหมาย (Goal)  และกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กร (Strategy)
 
    1.2  ข้อมูลด้านลักษณะงาน :  เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน (Functional Description) รวมถึงขอบเขตหน้าที่งานที่รับผิดชอบ (Job Description) คุณสมบัติที่สำคัญของตำแหน่ง (Job Specification) และความสามารถ (Competency) ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความสามารถในการจัดการ (Managerial Competency) และความสามารถในงาน (Functional Competency)
 
    1.3  ข้อมูลด้านบุคคล :  เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและศักยภาพในการทำงานของพนักงาน รวมทั้งผลจากการประเมินช่องว่างของความสามารถ (Competency Gap Assessment) ที่ต้องพัฒนาปรับปรุง ตลอดจนทัศนคติ เป้าหมาย และความคาดหวังของพนักงาน
 
 
 
สำหรับแนวทางในการหาความจำเป็นของข้อมูลทั้ง 3 ส่วน ได้แก่
 
 
 
 
 
 
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM