การประเมินผลงานฝึกอบรม : ขั้นตอนการประเมินโครงการฝึกอบรมฯ : SIAMHRM.COM

การประเมินผลงานฝึกอบรม : ขั้นตอนการประเมินโครงการฝึกอบรมฯ            การประเมินโครงการ เป็นกระบวนการที่มีขึ้นเพื่อการตรวจสอบการดำเนินโครงการฯ ว่า สามารถบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ตลอดจนสรุปปัญหาหรืออุปสรรค์ที่ทำให้โครงการไม่สามารถดำเนินการอย่างราบรื่น เพื่อทำการแก้ไขและปรับปรุงให้เหมาะสมกับความต้องการของปัญหาและสถานการณ์  โดยปกติเราสามารถประเมินโครงการฝึกอบรมฯตามขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ ดังต่อไปนี้
  1. การประเมินโครงการฝึกอบรมฯ ก่อนการดำเนินงาน (Pre Evaluation Program or  Exploring Evaluation Program)
            ผู้ประเมินจะทำการประเมินจะทำการประเมิน ก่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมฯ เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินโครงการว่ามีความสมบูรณ์เพียงใด ต้องปรับปรุงหรือแก้ไขอย่างไร  เพื่อการดำเนินงาน ที่ราบรื่น
  1. การประเมินโครงการฝึกอบรมฯ ขณะดำเนินงาน (Process Evaluation Program or  Monitoring Evaluation Program or  Formative Evaluation Program)
            ผู้ประเมินจะทำการประเมินขณะดำเนินโครงการฝึกอบรมฯ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ให้สามารถแก้ไข และปรับปรุงให้การดำเนินงานของโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามความต้องการ หรือสอดคล้องกับสถานการณ์
  1. การประเมินโครงการฝึกอบรมฯ หลังสิ้นสุดการดำเนินงาน (Post Evaluation Program or Summative Program or Impact Evaluation Program)
            ผู้ประเมินจะทำการประเมินผลการดำเนินงานภายหลังสิ้นสุดโครงการฝึกอบรมฯ ว่า ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ และมีประสิทธิภาพเพียงใด สมควรขยายผลหรือดำเนินโครงการใหม่หรือไม่ และต้องปรับปรุงโครงการอย่างไรบ้าง ตลอดจนติดตามผล (Follow Up) ถึงผลระยะยาวและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM