รูปแบบและขั้นตอนการจัดทำ Individual Training & Development Plan (ITDP) : SIAMHRM.COM

รูปแบบและขั้นตอนการจัดทำ Individual Training & Development Plan (ITDP)รูปแบบการจัดทำ Individual Training & Development Plan มีดังนี้
 
    1.  การจัดทำ  Annual Training & Development  Plan
 
    2.  การจัดทำ Training & Development  Road Map
 
 
การจัดทำ Annual Training & Development Plan
 
Training & Development Plan หรือแผนการฝึกอบรมและพัฒนาที่กำหนดขึ้นสำหรับพนักงานประจำปี (Annual Plan) ตามความจำเป็น (Need)  มากกว่าความต้องการ (Want)  ของพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในการทำงานของพนักงานแต่ละคนให้ดีขึ้น ซึ่งจะเน้นถึงการฝึกอบรมและพัฒนาผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน  (Performance)  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานในตำแหน่งที่สูงขึ้น (Potential) ทั้งนี้การจัดทำ Training & Development Plan  ให้กับพนักงานเป็นรายบุคคล จะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
 
 
 
 
 
 
การจัดทำ Training & Development  Road Map
 
ลักษณะทั่วไป
 
-  Training & Development Road Map หรือ  แผนที่เส้นทางเพื่อการฝึกอบรมและพัฒนา” หรือ “เส้นทางความก้าวหน้าในการฝึกอบรมและพัฒนา” หรือ “แผนที่การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน”  ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงโปรแกรมหรือหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับพนักงานที่เข้ามาทำงานจนกระทั่งพนักงานผู้นั้นลาออกจากองค์กรไป ดังภาพต่อไปนี้
 
 
-    เป็นแผนที่ระบุว่าพนักงานที่ดำรงตำแหน่งงานนั้นๆ ควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาในโปรแกรมหรือหลักสูตรใดภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่โดยส่วนใหญ่ไม่ควรเกิน 5 ปี และหลังจากนั้นจะมีการทบทวนและปรับปรุงแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานอีกครั้ง
 
-    เน้นการฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถ (Competency)  ในการปฏิบัติงานของพนักงานในปัจจุบัน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ (Potential)  สำหรับเตรียมความพร้อมต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน
 
-    เป็นแผนฝึกอบรมแลพัฒนาพนักงานที่บ่งบอกว่าในแต่ละตำแหน่งจะต้องได้รับการอบรมหรือการพัฒนาด้วยโปรแกรมหรือหลักสูตรใด และจะต่อเนื่องต่อไปด้วยโปรแกรมหรือหลักสูตรใด
 
-    เป็นแผนฝึกอบรมและพัฒนาที่ถูกวิเคราะห์ขึ้นสำหรับตำแหน่งงานทุกตำแหน่งในองค์กร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์กรได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความสามารถของพนักงานทุกคนและทุกระดับ
 
-    มีลักษณะที่แตกต่างจาก Annual Training & Development Plan เนื่องจากการจัดทำ Annual Training & Development Plan จะเน้นการจัดฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานตามความจำเป็น (Need)  ของพนักงานซึ่งเป็นแผนประจำปี โดยไม่ได้มองถึงการเตรียมความพร้อมของการจัดโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาให้กับพนักงานต่อเนื่องสำหรับปีถัดไป แต่การจัดทำ Training & Development Road Map  เป็นการกำหนดโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาให้กับพนักงานตั้งแต่เริ่มเข้ามาทำงานกับองค์กรตั้งแต่ปีแรกและต่อเนื่องในปีถัดไปตามความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
 
 
 
 
 
ข้อมูลอ้างอิง : หนังสือ Career Development in Practice
โดย :  คุณอาภรณ์  ภู่วิทยพันธุ์
 
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM