การประเมิน 360 องศา แบบมุ่งเน้นผู้นำทีมงาน (Competencies – Based Team Leader) : SIAMHRM.COM

การประเมิน 360 องศา แบบมุ่งเน้นผู้นำทีมงาน (Competencies – Based Team Leader)
 

ภาพ : การประเมิน 360 องศาแบบมุ่งเน้นผู้นำทีมงาน
 
 
การประเมินแบบนี้เหมาะสมสำหรับ การประเมินพฤติกรรมหรือความสามารถของผู้นำทีมงานซึ่งมากจะเป็นลักษณะของงานโครงการ (Project)  คณะกรรมการ (Committee)  ในเรื่องต่างๆภายในองค์การ และหัวหน้าทีมงานมักจะไม่ใช่หัวหน้างานของสมาชิกของสมาชิกในทีมงานนั้นโดยตรงสมาชิกทีมงานมักจะมาจากหลายๆ หน่วยงาน
 
ดังนั้นเพื่อประเมินดูว่าผู้นำทีมงานมีความสามารถหรือพฤติกรรมในด้านการนำทีมงานไปสู่จุดหมายนั้นได้ดีเพียงใด ในมุมมองของผู้บริหารระดับสูง สมาชิกในทีม หน่วยงานที่ต้องติดต่อเกี่ยวข้อง และตัวผู้นำทีมเอง ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาภาวะผู้นำของหัวหน้าทีมงาน และเพื่อใช้ในการแต่งตั้งหัวหน้าทีมงานในโครงการอื่นๆ ที่จะมีขึ้นในองค์การ

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM