3 วิธี เพิ่มแรงกระตุ้น ให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ SIAMHRM.COM- HR Thailand , บทความHR, 3 วิธี เพิ่มแรงกระตุ้น ให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3 วิธี เพิ่มแรงกระตุ้น ให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ1. สร้างบรรยากาศ ให้พนักงานเกิดความภูมิใจ และรู้สึกว่าได้รับการยอมรับ
พนักงานทุกคน ล้วนต้องการเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจ ที่องค์กรจะต้องทำ เพราะนั่นหมายถึง ความรู้สึกของการ มีคุณค่า และมีความสำคัญต่อการทำงาน ดังนั้น องค์กรจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจว่า การที่งานจะประสบความสำเร็จนั้น ขึ้นอยู่กับการทำให้พนักการเกิดความรู้สึก ได้รับการยอมรับ และเห็นคุณค่าในตัวเอง ความรู้สึกดังกล่าวนี้ หลายๆ ครั้งช่วยกระตุ้นการทำงาน ได้มากกว่าปัจจัยในเรื่องของเงินทอง นอกเหนือจากนี้ การใส่ใจสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เพิ่มเติม เช่น กล่าวคำขอบคุณ เมื่อพนักสามารถทำงานได้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่ง ที่จะช่วยเพิ่มแรงกระตุ้นในการทำงาน ให้กับพนักงานได้อย่างดีเยี่ยมเช่นกัน (อ่านบทความ ทางด้าน HR และเรื่องสาระในการทำงาน ที่ www.ThaiHrCenter.com, www.YesTestMe.com)

2. กำหนดบทบาทหน้าที่ในการทำงานของตัวเองเสียใหม่
กำหนดบทบาทหน้าที่ใหม่ โดยมีภารกิจหลัก คือการทำให้พนักงานเข้าใจในเนื้องาน และทำงานได้ง่ายขึ้น
หัวหน้าจึงต้องมีความเตรียมพร้อมอยู่เสมอ สามารถรับมือ ตัดสินใจได้อย่างเด็ดเดี่ยว และแน่วแน่ ตลอดจนมีความสามารถในการแก้ปัญหา และตัดอุปสรรคต่างๆ ในการทำงานทิ้งไป มอบหมายงานแก่พนักงานอย่างเหมาะสม และปฏิบัติต่อพนักงานในทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน

3.สร้างทีมให้มีความแข็งแก่ง

สำหรับในองค์กร การทำงานเป็นทีม ย่อมให้ผลที่ดีมากกว่าการทำงานเพียงลำพัง วิธีในการสร้างทีมที่ดีได้ ต้องใช้การประเมินพนักงานแต่ละคนด้วยความระมัดระวัง ว่าพนักงานแต่ละคน หรือพนักงานคนไหน สามารถทำงานร่วมกันได้ดีที่สุด การวางตำแหน่งของพนักงานได้อย่างถูกต้อง ช่วยให้พนักงานเกิดการเรียนรู้ สนับสนุนงานกันได้อย่างเต็มที่ และรวดเร็ว ผลที่เกิดตามมาหลังจากนั้น คือการทำงานอย่างมีเป้าหมาย และมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้นๆ พร้อมๆ กัน

ทั้ง 3 ข้อนี้ หัวหน้าจำเป็นต้องใช้การสื่อสารที่ชัดเจน ตรงประเด็น ให้ความใส่ใจ ทั้งในการพูดและการฟัง ในระดับที่เท่ากัน ต่อจากนั้น ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ละจุด เพิ่มแรงกระตุ้นในการทำงานให้กับพนักงานที่ละนิด จะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จมากขึ้นได้

โดย : ThaiHrCenter.com


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM