ประเภทการสัมภาษณ์ + ตัวอย่างคำถาม | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ SIAMHRM.COM- HR Thailand , บทความHR, การสัมภาษณ์, ตัวอย่างคำถามการสัมภาษณ์

ประเภทการสัมภาษณ์ + ตัวอย่างคำถาม
การสัมภาษณ์โดยใช้ภาษากาย

- ขั้นตอนการตอบคำถามในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้ ความสามารถและประสบการณ์มี ความสำคัญมาก และจะยิ่งสำคัญมากขึ้น หากว่าบริษัทนั้นมีเงื่อนไขว่า ตำแหน่ง และเงินเดือน ขึ้นอยู่ กับประสบการณ์ของผู้สมัคร ดังนั้นจะขอยกตัวอย่างคำถามที่ผู้สัมภาษณ์มักจะถามผู้สมัครงานเสมอ

การสัมภาษณ์เพื่อเสนองาน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
ทางด้านผู้สัมภาษณ์ :
    1. ต้องการให้ข้อมูลในเรื่องของกิจการ, ตำแหน่งหน้าที่, ลักษณะงานผลตอบแทน ตลอดจน เงื่อนไขการทำงานอื่น ๆ 
    2. ต้องการชักจูงใจผู้สมัครที่ถูกคัดเลือกให้ยินดีตกลงเข้าทำงานตามหลักการของบริษัท
    3. ต้องการทราบทัศนคติความต้องการของผู้สมัครงานที่ถูกคัดเลือกว่าอยากรู้อะไรบ้างที่
เกี่ยวกับบริษัท เช่น ตำแหน่ง ผลตอบแทน และเงื่อนไขการทำงานอื่น ๆ
    4. ต้องการทราบว่าผู้สมัครงานจะเข้าทำงานกับบริษัทหรือไม่ ถ้าตกลงจะสามารถเริ่มงานได้ เมื่อใด 
    5. ต้องการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับผู้สมัครงาน กรณีผู้สมัครงานไม่ตกลง เข้าทำงาน หน่วยงานก็ยังสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้สมัครได้
    6. ทางด้านผู้ถูกสัมภาษณ์ : เพื่อต้องการทราบว่าบริษัทดำเนินกิจการอะไรบ้าง มีความมั่น คงก้าวหน้าเพียงใด ตำแหน่งงานที่รับสมัครมีลักษณะงานอย่างไร ค่าจ้าง / เงินเดือนที่จะได้รับ ตลอด จนเงื่อนไขอื่น ๆ ในการจ้างทำงาน เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจว่าจะเข้าทำงานกับบริษัทนั้น ๆ หรือไม่
     7. ใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองเรื่องอัตราค่าจ้าง สำหรับผู้ถูกสัมภาษณ์ที่ถูกคัดเลือกเข้า /
ทำงานหลายแห่งพร้อม ๆ กัน ผู้สมัครบางคนที่มีโอกาสดังกล่าวจึงสามารถต่อรองกับบริษัทในเรื่องผล ตอบแทน ตำแหน่งงานและผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ตนเองต้องการได้
     8. ผู้ถูกสัมภาษณ์สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมและแจ้งวันที่จะเริ่มงานหรือในกรณีที่ไม่สนใจเข้า ทำงานกับบริษัทนั้น ก็สามารถชี้แจงว่า เพราะเหตุใดจึงไม่ต่อรองกับบริษัทในเรื่องผลตอบแทน ตำแหน่งงานและผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ตนเองต้องการ หรือไม่สามารถเข้าร่วมงานกับทางบริษัทได้

คำถามเกี่ยวกับประสบการณ์

          - คุณเคยทำงานในตำแหน่งอะไร
- หน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งนั้น มีอะไรบ้าง
- ผู้บังคับบัญชาระดับสูงกว่าคุณขึ้นไป มีตำแหน่งอะไรบ้าง
- คุณมีผู้ใต้บังคับบัญชาหรือไม่ ถ้ามี มีกี่คน และคุณแบ่งงานกันอย่างไร
- คุณทำงานนี้มากี่ปีแล้ว
- คุณคิดว่าคุณจะใช้ประสบการณ์ที่คุณมีมาช่วยงานของบริษัทนี้ได้อย่างไรบ้าง
- คุณชอบเจ้านายประเภทไหน
- คุณไม่ชอบเจ้านายประเภทไหน
- ทำไมคุณจึงออกจากบริษัทเดิม
- ที่บริษัทเดิมของคุณ คุณได้รับเงินเดือนและสวัสดิการอื่น ๆ อย่างไรบ้าง
- นอกจากนี้แล้วเขาอาจจะถามเจาะลึกลงไปในงานเลยก็ได้ เพื่อที่จะให้ล่วงรู้ว่าคุณรอบรู้งานกว้างขวาง และลึกซึ้งแค่ไหน 

คำถามเกี่ยวกับความสามารถส่วนตัว

          - คุณจัดตัวคุณอยู่ในลักษณะประเภทไหน ก้าวร้าว หรืออดทนอย่างไรบ้าง
- บุคลิกของคุณในบรรยากาศการทำงานร่วมกับผู้อื่นจะสะท้อนออกในลักษณะใด
- คุณมีจุดอ่อนเกี่ยวกับบุคลิกภาพของคุณอย่างไรบ้าง
- คุณจะมีแนวทางแก้ไขจุดอ่อนของคุณอย่างไรบ้าง
- คุณมีจุดเด่นในตัวคุณเองอะไรบ้าง
- คุณสามารถใช้จุดเด่นของคุณให้เป็นประโยชน์กับงานที่คุณจะทำนี้ได้อย่างไร
- คุณจะแก้ไขความขัดแย้งระหว่างบุคคลได้อย่างไร
- คุณชอบเล่นกีฬาหรือไม่ ถ้าชอบ เล่นกีฬาอะไร และทำไมจึงเลือกเล่นกีฬาชนิดนั้น
- คุณชอบการเดินทางไกลหรือไม่ เพราะเหตุใด
- คำถามเหล่านี้จะเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าคุณรู้จักตัวเองมากน้อยแค่ไหน คุณมีการปรับปรุงตัวเองอย่างไร
คุณมีความอดกลั้นแค่ไหน ซึ่งบางตอนของการสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์อาจจะทดสอบความอดกลั้นลักษณะการเก็บ  อารมณ์หรือการแสดงออกเมื่อเกิดความไม่พอใจของคุณ โดยการแกล้งแสดงความ เห็นแบบไม่มีเหตุผลหรือยุยั่วให้เกิดโทสะแล้วคอยดูปฏิกิริยาโต้ตอบของคุณ ฉะนั้นควรจำไว้เสมอว่าชัย ชนะของผู้สมัครงานจะมีได้ต้องมีความใจเย็นและสุขุมเสมอของผู้สมัครงานเอง 

 

คำถามทั่วไป

        - คุณคิดว่างานในตำแหน่งนี้ท้าทายคุณได้เป็นเวลานานเท่าใด เพราะอะไร
- ทำไมคุณคิดว่าคุณจะรู้สึกพอใจ เมื่อได้ทำงานในตำแหน่งนี้
- ทำไมบริษัทจึงควรจ้างคุณในตำแหน่งนี้ หรือคุณเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เพราะเหตุใด
- คุณได้ข้อเสนอตำแหน่งงานจากที่อื่นอีกหรือไม่
- คุณคิดว่าคุณจะทำงานที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทเราได้อย่างไรบ้าง
- คุณเลือกใครเป็นบุคคลอ้างอิง อธิบายความสัมพันธ์ของคุณกับบุคคลที่อ้างถึงด้วย
- ทำไมคุณไม่ใช้ชื่อนายเก่าของคุณมาอ้างอิง
- คุณคิดว่าบุคคลอ้างอิงของคุณจะกล่าวถึงคุณอย่างไร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
- นายจ้างของคุณทราบหรือไม่ว่าคุณกำลังหางานใหม่
- มีสิ่งใดหรือไม่ที่คุณรู้สึกว่ามีความสำคัญ ซึ่งทางบริษัทควรจะทราบเกี่ยวกับตัวคุณ
- มีคำถามอะไรอีกที่คุณต้องการทราบเกี่ยวกับบริษัท
-นั่นคือภาษาพูดที่ใช้โต้ตอบกันระหว่างการสัมภาษณ์ แต่นอกจากนี้แล้วยังมีอีกภาษาหนึ่ง คือ ภาษากาย ซึ่งผู้รับการสัมภาษณ์จะแสดงออกโดยไม่รู้ตัว เช่น นั่งกำมือ ตาเหม่อลอย ไม่สบตากับผู้ สัมภาษณ์ ลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะที่ไม่ดีในการสัมภาษณ์ ดังนั้นในการสัมภาษณ์คุณควรจะใช้ ภาษากายอย่างถูกต้องเหมาะสมคือ
- 1. สบตากับผู้สัมภาษณ์บ้างเป็นครั้งคราว แต่อย่าจ้องหน้าผู้สัมภาษณ์มากเกินไป
- 2. ยิ้มแย้มบ้างเล็กน้อยในเรื่องที่ควรยิ้ม อย่าตีสีหน้าเคร่งเครียดเป็นอันขาด แม้ว่าเวลานั้นจะ เครียดจริง ๆ ก็ตาม
- 3. ตั้งใจฟังคำถามให้ดี ถ้าได้ยินไม่ถนัดหรือผู้สัมภาษณ์ถามไม่ชัดเจน ให้ขอร้องผู้สัมภาษณ์ให้ ถามใหม่ด้วยคำพูดที่สุภาพและไม่แสดงอาการหงุดหงิดรำคาญ
- 4. คิดให้ดีก่อนตอบคำถาม แต่อย่าคิดนานเกินไป
- 5. ท่านั่ง ควรนั่งตัวตรง มือวางไว้ที่หน้าตัก อย่านั่งโยกเก้าอี้ หรือนั่งเอนพิงพนักอย่างไม่สำรวม
- 6. วางอากัปกริยาให้เป็นธรรมชาติ อย่าเกร็ง
- 7. หากมีอาการระคายคอ หรือเกิดอยากจากขึ้นมาในเวลานั้นโดยที่คุณไม่สามารถอดกลั้นได้ ให้ ขอโทษผู้สัมภาษณ์ก่อนแล้วนำผ้าเช็ดหน้าขึ้นปิดปากและจมูก แล้วจึงไอหรือจามเบา ๆ
- คุณจะเห็นได้ว่าภาษากายมีความสำคัญมากพอกับภาษาพูดเหมือนกัน เพราะสามารถสื่อให้เห็นได้ว่า สิ่งที่แสดงออกมากับคำพูดนั้นสัมพันธ์กันหรือไม่และแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่พูดมีความน่าเชื่อถือเพียงใด ภาษากายนี้สามารถฝึกกันได้ โดยให้เพื่อน ๆ หรือญาติพี่น้องช่วยกันสังเกตอากัปกริยาแล้วก็พยายาม ปรับไปเรื่อย ๆ สักระยะหนึ่งคุณจะเคยชิน และไม่รู้สึกประหม่าเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นในการ สัมภาษณ์ ซึ่งจะทำให้บุคลิกภาพของคุณดูดีขึ้น

 

 

 

ที่มา : http://www.doe.go.th


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM