การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน: ศึกษากรณีสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ SIAMHRM.COM- HR Thailand , บทความHR, เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารงาน , เทคโนโลยีสารสนเทศ

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน: ศึกษากรณีสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน: ศึกษากรณีสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

2543

สุณิสา ศิลปศร


บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบการวิจัยเชิงปริมาณโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการนําเทศโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน ศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน รวมทั้งศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการนํา เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานของสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา การวิจัยเชิง คุณภาพประกอบด้วยการศึกษาจากเอกสารประกอบการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของ สถาบันฯ การวิจัยเชิงปริมาณได้ใช้การวิจัยเชิงสํารวจโดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันฯ จํานวน 172 คน

ผลการศึกษาวิจัยมีดังนี้
1. ผลการวิจัยเอกสารและสัมภาษณ์ พบว่า การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานของสถาบันฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม โดยมีการนําคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Office มาใช้ในการบริหารงานอยู่ในระดับสูง และพบว่า ปัจจัยสําคัญในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ คือ ปัจจัยในเรื่องข้อมูล การติดต่อประสานงาน และความต้องการขอหน่วยงาน ส่วนปัญหาและอุปสรรคที่สําคัญ คือ ปัญหาในด้านความสามารถของบุคลากร

2. ผลการวิจัยเชิงสํารวจ พบว่า
2.1 ประโยชน์ที่ได้รับจากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในหน่วยงาน อยู่ในระดับสูง โดยคุณลักษณะเฉพาะที่มีผลต่อความคิดเห็น คือ ตําแหน่ง ลักษณะงานหลักที่ รับผิดชอบ และอายุราชการ
2.2 การนําคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารงานของสถาบันฯ อยู่ในระดับปานกลาง โดยคุณลักษณะเฉพาะที่มีผลต่อความคิดเห็น คือ ลักษณะงานหลักที่รับผิดชอบ
2.3 การนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาใช้ตามลักษณะงานของสถาบันฯ อยู่ในระดับปาน กลาง โดยคุณลักษณะเฉพาะที่มีผลต่อความคิดเห็น คือตําแหน่ง ลักษณะงานหลักที่รับผิดชอบ และอายุของบุคลากร
2.4 ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ บริหารงานมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับปัจจัยต่างๆ เช่น ปัจจัยด้านข้อมูล ลักษณะงาน เป็น ต้น และมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานใน บางกรณี นอกจากนี้ยังพบว่า การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานมี ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกกรณี


3. ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแนวทางในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็น 3 ประการ ดังนี้ (1) ด้านบุคลากร ควรให้ความสําคัญต่อ การอบรมบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ด้านการบริหารงาน ควรมี การวางแผนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปในทิศทางเดียวกัน และ (3) ด้านอุปกรณ์และ งบประมาณควรจัดตั้งงบประมาณทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอ


Abstract


The purpose (of this study, which based on qualitative and quantitative research methods, is to study Rajabhat Institute Suan Sunandha (RISS)''s application of Information Technology on administration, its factors, its problems and its difficulties. The qualitative research includes documentary study and interviewing some academics. The quantitative research is conducted by surveying 172 faculty staffs.

The results of the study are as follows;
1. From the documentary research and the interviews, the Information Technology application on the institute''s administration is classified into 2 types as Computer Technology and Communication Technology. The most used application software is the Microsoft Office. The research finds that essential factors, concerning Information Technology application, are data, co-operation and communication and the organizational needs. Other problems and difficulties of the institution are the staff''s capability.

2. The results of the survey are as follows;
2.1 The advantages of Information Technology application on the institute''s administration are high. The characteristics which relate to the opinion are job position, job responsibility and duration of working years.
2.2 The computer application on the institute administration is moderate. The characteristic, which relate to the opinion, is job responsibility.
2.3 The computer program application on the institute''s job description is moderate. The characteristics, relate to .the opinion, are job position, job responsibility and staff age.
2.4 The problems and difficulties, concerning Information Technology application. On the institute''s administration, directly relate to various factors, such as, data, job description. They also relate to some cases of Information Technology application. Furthermore, Information Technology application on the institute''s administration relates directly to all of the factors.

3. There are 3 recommendations for making the most use of Information Technology application on administration.
3.1 Faculty staffs should be trained to use it skillfully and efficiently.
3.2 Strategic planning on using Information Technology for administration is urgently required.
3.3 To allocated enough budgeting for Information Technology.

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM