การบริหารจัดการในโรงพยาบาล เฉพาะทางที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ให้บริการ | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ SIAMHRM.COM- HR Thailand , บทความHR, การบริหารจัดการโรงพยาบาล , กรณีศึกษา จัดการโรงพยาบาล

การบริหารจัดการในโรงพยาบาล เฉพาะทางที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ให้บริการ
การบริหารจัดการในโรงพยาบาลเฉพาะทางที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ให้บริการ

2545

ชนิดา ทองมณโฑ


บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) ระดับการบริหารจัดการในโรงพยาบาลเฉพาะ ทาง 2) ระดับความพึงพอใจของผู้ให้บริการในโรงพยาบาลเฉพาะทาง และ 3) การบริหารจัดการ ในโรงพยาบาลเฉพาะทางที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ให้บริการ ทั้งนี้โดยศึกษาจากกลุ่ม ตัวอย่าง ได้แก่ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลตาหูคอจมูก จํานวน 230 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจัยคือแบบสอบถาม ทําการเก็บ รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนธันวาคม 2545 ถึงเดือนมกราคม 2546 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC (Statistical Package for the Social Sciences) ค่าสถิติที่ใช้คือ ร้อยละ (%) มัชฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis)

ผลการวิจัยพบว่า
1. การบริหารจัดการในโรงพยาบาลเฉพาะทางโดยภาพรวม (xtot) อยู่ในระดับกลาง เมื่อแยกพิจารณารายละเอียดของการบริหารจัดการทั้งสี่ด้านคือ ด้านลักษณะองค์การ (x1) ด้านลักษณะสภาพแวดล้อม (x2) ด้านลักษณะบุคลากร (x3) และด้านนโยบายการ บริหารและการปฏิบัติงาน (x4) พบว่าทุกด้านมีการบริหารจัดการอยู่ในระดับปานกลาง

2. ความพึงพอใจของผู้ให้บริการโดยภาพรวม (Ytot) อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ แยกพิจารณาความพึงพอใจแต่ละองค์ประกอบพบว่า ความก้าวหน้าและความสําเร็จในการ ทํางาน ความมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ความสําคัญของงาน ความมีอิสระในการตัดสินใจ ความท้าทายของงาน ความช่วยเหลือและสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน ความช่วยเหลือและ สนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน ความช่วยเหลือและสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา ความพึงพอใจต่อ เงินเดือน และความพึงพอใจต่อผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ อยู่ในระดับปานกลาง

3. การบริการจัดการในโรงพยาบาลเฉพาะทาง ด้านลักษณะบุคลากร (x3) ด้านลักษณะองค์การ (x1) และด้านลักษณะสภาพแวดล้อม (x2) ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ให้บริการโดยภาพรวม


Abstract


1. The management in specialized hospital (Xtot) was overall at the moderate level. When considered in each component; organizational characteristics(X1), environmental characteristics (X2), employee characteristics(X3), and management policy and implementation (X4) were at moderate level.

2. The providers’ satisfaction (Ytot) was overall at moderate level. When considered in each component ; progressive and task achievement, participatory in management, task importation, freedom in decision making, challenge of task responsibility, staff supporting, commander supporting, satisfaction in salary payment, and satisfaction in special salary payment. The level of each component was at
moderate level.

3. Three characteristics of the management in specialized hospital employee characteristics (X3), organizational characteristics (X1), and environmental characteristics (X2) were affected overall providers’ satisfaction.

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM