Benefits บันไดสู่ดวงดาว | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ SIAMHRM.COM- HR Thailand , บทความHR, Benefits ,บันไดสู่ดวงดาว

Benefits บันไดสู่ดวงดาว
 สวัสดิการ หรือ Benefits นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับคนไทยแต่ก็ขึ้นอยู่ว่าจะใช้แบบไหนให้เกิดประโยชน์สูงสุดบนความต้องการที่หลากหลาย ซึ่งการนำเครื่องมือที่เป็นซอฟท์แวร์มาใช้อาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่ก่อให้เกิดความรวดเร็วในการจัดการและเก็บข้อมูลที่แม่นยำ
       
        แอนดริว เฮิร์ด ผู้จัดการภูมิภาคอาเซียน บริษัท วัทสัน ไวแอท (ประเทศไทย) จำกัด องค์กรที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน HR กล่าวว่า จากสถานการณ์แข่งขันเพื่อแย่งคนที่มีความสามารถและรักษาคนเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กร ทำให้บริษัทคิดค้นซอฟท์แวร์ที่เป็นเครื่องมือในการออกแบบสวัสดิการ (Benefits) บนความหลากหลายอย่างเท่าเทียม ซึ่งได้นำมาปรับใช้กับองค์กรไทยเป็นครั้งแรก
       
        ซึ่งสถานการณ์การใช้ Benefits ของไทยโดยมากใช้ในธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ซึ่งมีการแข่งขันสูงเช่น ธนาคาร ธุรกิจอุตสาหกรรม ฯลฯ แต่มีแนวโน้มอนาคตองค์กรขนาดกลางจะให้ความสนใจมากขึ้นเพราะธุรกิจเหล่านี้ขยายตัวรวดเร็ว ขณะที่ TALENT ยังค่อนข้างมีน้อยทำให้ต้องสร้างแรงจูงใจให้อยู่กับองค์กร
       
        ขณะเดียวกันองค์กรที่ใช้อยู่เดิมยังไม่มีการจัดการ Benefits ให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดเพราะไม่มีเครื่องมือมาช่วยให้งานประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วบนความแตกต่างที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นทุกวัน
       
        "จากการวิจัยของบริษัทในภูมิภาคเอเชีย พบว่า ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น 15 % ต่อปี แต่หลายองค์กรยังไม่มีการอัพเดทข้อมูลเหล่านี้ทำให้ประสิทธิภาพในตัวเงินที่ให้ค่ารักษายังไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ความเป็นจริง"
       
        ซอฟท์แวร์ที่นำมาใช้บริษัทจะเป็นผู้ดีไซน์ข้อมูลในระบบโดยเทียบกับประเทศอื่นๆ ในเอเชียซึ่งจะเป็นการยกมาตรฐานสวัสดิการให้กับองค์กรไทย ขณะเดียวกันพนักงานสามารถเลือกสวัสดิการดีมีความหลากหลายในระดับสากลอย่างอิสระแต่ต้องอยู่ในงบที่องค์กรได้วางเป้าไว้ หรือหากใช้งบประมาณเหล่านั้นไม่หมดในแต่ละปีบริษัทต้องจ่ายเป็นเงินตอบแทนให้เมื่อสิ้นปี
       
        นอกจากนี้ระบบซอฟท์แวร์จะเป็นตัวช่วยเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการพิจารณาสิ่งที่พนักงานสมควรได้ เนื่องจากที่ผ่านมามักใช้การประเมินจากความรู้สึก ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งกับพนักงานและ HR ได้ อีกด้านหนึ่งจะเป็นการลดภาระให้กับ CEO ที่ต้องเป็นผู้พิจารณาในเรื่องเหล่านี้
       
        อีกด้านหนึ่งเป็นการประเมินความต้องการของพนักงานภายในผ่านระบบข้อมูลที่ได้รับจากการใช้ Benefits ทั้งที่เป็นรายบุคคลและในภาพรวมซึ่งจะเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความต้องการเมื่อ HR ต้องการจะทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับบุคลากร
       
        สำหรับการเตรียมความพร้อมสำหรับองค์กรไทยที่จะนำซอฟท์แวร์การจัดการ Benefits มาใช้ต้องมีการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับให้เกิดความเข้าใจในประโยชน์และสิ่งที่พนักงานจะได้รับ เพื่อให้เกิดการตระหนักซึ่งการนำมาใช้ในระยะแรกอาจเกิดความสับสนแต่ HR ต้องทำความเข้าใจโดยรับฟังเสียงวิจารณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเปิดใจกว้างเพราะตนเชื่อว่า เมื่อใช้ไปนานๆข้อมูลและความต้องการจะเป็นระบบที่สนองต่อความต้องการอันหลากหลายได้อย่างดี
       
        อย่างไรก็ตาม จากภาวะเศรษฐกิจที่ทรงตัวเกือบทั่วโลกทำให้หลายองค์กรพยายามค้นหาค่าใช้จ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่องค์กรซึ่งการมีระบบ Benefits ที่มีประสิทธิภาพจะเป็นส่วนช่วยให้ลดความสิ้นเปลืองเหล่านั้นด้วยการให้สวัสดิการอย่างตรงเป้าหมาย
       
        ดังนั้น ความพอใจในสวัสดิการที่องค์กรมอบให้ต้องควบคู่กับความพอเพียงทั้งคนให้และคนรับ

 

โดย ผู้จัดการรายสัปดาห์


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM