Resume หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า Curriculum Vitae (CV) | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ SIAMHRM.COM- HR Thailand , บทความHR, Resume, Curriculum Vitae (CV) , CV

Resume หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า Curriculum Vitae (CV)


    
Resume หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า Curriculum Vitae (CV) เป็นเอกสารที่เขียนขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครงาน โดยการเขียนนั้นเป็นรูปแบบของการสรุปประสบการณ์ทั้งด้านการทำงาน และการศึกษา Resume เป็นสิ่งแรกที่ทางฝ่ายนายจ้างจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับผู้สมัคร และเป็นสิ่งที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะพิจารณาผู้สมัครสำหรับกระบวนการสัมภาษณ์ต่อไปหรือไม่ ด้วยสาเหตุนี้ ผู้สมัครควรให้ความสำคัญกับการจัดทำ Resume เป็นอย่างยิ่ง
Resume หรือ Curriculum Vitae (CV) เป็นคำที่ใช้ทดแทนกันได้ แต่โดยทั่วๆไปแล้ว Resume จะใช้ในการสมัครงานโดยทั่วไปมากกว่า Curriculum Vitae (CV) ที่เน้นในส่วนของการสมัครงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาโดยเฉพาะ
 
ประเภทของ Resume
Resume เป็นการสรุปโดยย่อ ที่เน้นในเรื่องของประสบการณ์หรือความสำเร็จต่างๆของผู้สมัครงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่เปิดรับ ประเภทของ Resume แบ่งได้เป็นดังนี้
 
ประเภทที่เรียงตามลำดับวันเดือนปี (Chronological Resume)
คือ Resume ที่เรียบเรียงประสบการณ์ทำงาน และข้อมูลต่างๆ ตามลำดับวันเดือนปีที่เกิดขึ้น โดยส่วนใหญ่นั้นผู้เขียนจะเรียงโดยใช้ประสบการณ์ปัจจุบันเริ่มขึ้นก่อน และลำดับเหตุการณ์ตามเวลาที่เกิดหลัง หรือผู้เขียนอาจจะเรียงจากลำดับประสบการณ์ท้ายสุด จนมาถึงประสบการณ์ปัจจุบันก็ได้เช่นกัน
ตัวอย่าง:
Chronological Resume 
 
ประเภทที่เรียงตามลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง (Functional Resume)
คือ Resume ที่เรียบเรียงโดยเน้นที่ประสบการณ์ ทักษะ ความชำนาญ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับลักษณะงานที่ผู้สมัครต้องการ ยกตัวอย่างเช่น เรียบเรียงตำแหน่งที่เกี่ยวกับการเป็นผู้จัดการไว้ด้วยกัน และตามด้วยตำแหน่งที่เกี่ยวกับการทำคอมพิวเตอร์ไว้ด้วยกัน
ตัวอย่าง:
Functional Resume
 
ประเภทที่รวบรวมทั้งเรียงตามลำดับวันเดือนปีและลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง (Combination Resume)
คือ Resume ที่รวมทั้งสองประเภท (เรียบเรียงตามลำดับวันเดือนปี และ ตามลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง) เข้าไว้ด้วยกัน โดยปกติแล้วจะเริ่มต้นด้วยการเรียบเรียงลักษณะงานที่เกี่ยวข้องไว้ก่อน และตามด้วยการเรียงบริษัทที่ผู้เขียนทำงานโดยจัดเรียงตามลำดับวันเดือนปีที่เกิดขึ้น
ตัวอย่าง:
Combination Resume 

แค่การมีประสบการณ์ทำงาน หรือเกรดเฉลี่ยที่ดีนั้น มิได้เป็นสิ่งประกันที่จะทำให้คุณได้รับความสนใจจากบริษัท การนำเสนอ Resume ที่ดีนั้น เป็นบันไดขั้นสำคัญที่จะช่วยให้คุณก้าวไปสู่ตำแหน่งงานที่คุณปรารถนา ข้อควรจำในการเรียบเรียง Resume คือ โดยส่วนใหญ่แล้ว บริษัทจะใช้เวลาโดยเฉลี่ยเพียงแค่ประมาณ 10 วินาทีในการอ่าน Resume ของผู้สมัคร คุณคงไม่อยากให้ประสบการณ์ที่โดดเด่นของคุณไร้ค่าเพียงเพราะการนำเสนอที่ไม่เข้าตากรรมการ
 
 
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM