สนง.สถิติฯ เผย มี.ค.50 มีผู้ว่างงาน 5.8 แสนคน ภาคอีสานมากสุด | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ SIAMHRM.COM- HR Thailand , บทความHR, ผู้ว่างงาน , ผู้ว่างงาน ภาคอีสาน

สนง.สถิติฯ เผย มี.ค.50 มีผู้ว่างงาน 5.8 แสนคน ภาคอีสานมากสุด
    นางธนนุช ตรีทิพยบุตร เลขาธิการสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจแรงงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามสถานการณ์การจ้างงานของตลาดแรงงานไทย สำหรับเดือนมีนาคม 2550 พบว่า ประชากรรวมทั่วประเทศ 65.60 ล้านคน เป็นผู้อยู่ในวัยแรงงาน 35.85 ล้านคน ซึ่งการจ้างงานของตลาดแรงงานในเดือนมีนาคมนี้ พบว่า มีการจ้างงานทั้งสิ้น 34.92 ล้านคน เป็นการจ้างในภาคเกษตรกรรม 12.17 ล้านคน นอกภาคเกษตรกรรม 22.75 ล้านคน มีผู้ว่างงานทั้งสิ้น 5.8 แสนคน คิดเป็นอัตราว่างงานร้อยละ 1.6 เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราว่างงานมากที่สุดร้อยละ 2.5 รองลงมาเป็นภาคเหนือและภาคใต้ มีอัตราว่างงานเท่ากันร้อยละ 1.4 ภาคกลางร้อยละ 1.1 และกรุงเทพฯ ร้อยละ 0.9 เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาของผู้ว่างงานแล้ว พบว่า ผู้ว่างงานส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา 1.5 แสนคน ระดับประถมศึกษา 1.3 แสนคน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1.2 แสนคน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 แสนคน และผู้ไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษา 80,000 คน

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM