แบบและวิธีการเขียนจดหมายนำ | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ SIAMHRM.COM- HR Thailand , บทความHR, วิธีการเขียนจดหมาย, แบบการเขียนจดหมาย

แบบและวิธีการเขียนจดหมายนำ


    

เนื่องจากจดหมายประเภทนี้จะเหมาะกับผู้ที่มีประสบการณ์ใน การทำงานค่อนข้างมาก ดังนั้นเนื้อหาภายในจึงควรประกอบไปด้วยใจความที่สำคัญๆ เท่านั้น ส่วนรายละเอียด อื่นที่คุณอยากให้เขารู้ก็สามารถนำไปใส่ไว้ที่ประวัติส่วนตัว โดยจะแบ่งเนื้อหาของจดหมายประเภทนี้ได้เป็น 3 ส่วน คือ

ส่วนแรก จะเป็นการกล่าวถึงแหล่งที่คุณทราบข่าวการประกาศรับสมัครงานนี้ พร้อมกับระบุตำแหน่งงานที่คุณสนใจลงไป

ส่วนที่สอง เป็นส่วนที่ให้คุณบอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณลงไป อันได้แก่
- อายุ
- สถานภาพการสมรส
- การศึกษา โดยอาจระบุวิชาที่เรียนลงไปด้วย
- ประสบการณ์และกิจกรรมที่เด่นๆ

ส่วนที่สาม เป็นส่วนที่คุณจะต้องหาเหตุผลมาสนับสนุนว่าทำไม คุณจึงสนใจงานตำแหน่งนี้ หรืออาจบอกเหตุผลว่า ทำไมคุณจึงลาออก จากที่ทำงานเก่า
ส่วนที่สี่ ขอเข้ารับการสัมภาษณ์ โดยควรกล่าวในเชิงที่ขึ้นอยู่กับความสะดวกของนายจ้างมากกว่า

 


ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM