HR ย่อมาจากอะไร | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ SIAMHRM.COM- HR Thailand , บทความHR, HR ย่อมาจากอะไร

HR ย่อมาจากอะไร
HR ย่อมา จากคำว่า Human Resource (ทรัพยากรมนุษย์) หรือถ้าให้พูดกันเต็มๆ ก็คือ Human Resource Management (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง  การใช้กลยุทธ์เชิงรุกที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในองค์กร นั่นคือบุคคลที่ทำงานทั้งกรณีที่ทำงานรวมกันและกรณีที่ทำงานคนเดียวเพื่อบรรลุเป้าหมายในการประกอบธุรกิจใดๆ กลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปตามเวลา และสถานการณ์ จึงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงตลอดเวลา

ผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็น HR ประจำบริษัทนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่ดี เพราะ HR จะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่คัดสรรบุคคลที่มีความสามารถให้เข้ามาทำงานร่วมกันภายในองค์กร ความเป็นมืออาชีพของ HR ก็สามารถบ่งบอกได้ถึงความมีมาตรฐานและความเป็นมืออาชีพของบริษัทได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติหลักๆสำคัญที่  HR จะต้องมีนั้นก็ได้แก่

1. ต้องเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี อัธยาศัยดี เพราะ HR จะต้องทำงานร่วมกับคนหลากหลายอาชีพและบุคลิก จึงต้องเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่าย ยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอ
2. การเป็นผู้ที่รู้รอบ จะช่วยทำให้สามารถตอบคำถามพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ น่าประทับใจแล้ว ยังเป็นการช่วยสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นคนน่าเชื่อถือ และน่าไว้วางใจให้เกิดขึ้นด้วย
3. ต้องเป็นผู้ที่ช่างสังเกต นอกจากต้องคอยเชคข้อมูลข่าวสารภายนอกองค์กรแล้วจะต้อง คอยสังเกตพฤติกรรมต่างๆของคนภายในองค์กรด้วย


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM