ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับอาจารย์

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับอาจารย์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับอาจารย์, ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับอาจารย์

ด้วยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

2. เงื่อนไขของตำแหน่ง
2.1 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากสถาบันภาษาให้เป็นอาจารย์ จะได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
เมื่อได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้ว
2.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องสามารถไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลำปางได้ (เริ่มปฏิบัติงานเดือนกรกฎาคม 2553) โดยจะต้องแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
เมื่อได้รับการคัดเลือกจากสถาบันภาษาแล้ว

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาใดสาขาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม ระดับปริญญาตรี
ไม่ต่ำกว่า 3.00 และไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก ระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.50 และสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง หากผู้สมัครมีระดับผลการศึกษาไม่ตรงกับที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ความรู้ ความสามารถพิเศษ หรือมีผลงานวิชาการที่มีคุณภาพดีมาก โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย (ผลงานที่ผู้สมัครจัดทำเพื่อการสำเร็จการศึกษาหรือวิทยานิพนธ์
ไม่จัดเป็นผลงานทางวิชาการ)

4. การรับสมัคร
4.1 ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัคร
ทางเว็บไซต์ที่ www.tu.ac.th/org/litu และสมัครได้ที่ สำนักงานเลขานุการสถาบันภาษา อาคารสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2553 ในวันและเวลาราชการ
หรือส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ หรือทาง e-mail:nunsri15@hotmail.com และสอบถามรายละเอียด
ได้ที่ โทรศัพท์ 0-2696-6004
4.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
4.2.1 สำเนาใบปริญญาบัตร และรายละเอียดผลการศึกษา (ให้นำฉบับจริงมาแสดงด้วย) กรณีหลักฐานดังกล่าวไม่ใช่ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ผู้สมัครจะต้องนำฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษมาเป็นหลักฐานพร้อมรับรองการแปลด้วย
4.2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ชุด (ให้นำฉบับจริงมาแสดงด้วย)
4.2.3 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
4.2.4 ใบรับรองแพทย์ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
4.2.5 หนังสือรับรองการทำงาน จำนวน 3 ฉบับ
4.2.6 ผลงานทางวิชาการ และหรือรายละเอียดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง หรือความรู้ความสามารถพิเศษ เพื่อประกอบการพิจารณาและจะส่งคืนภายหลัง (กรณีระดับผลการศึกษาไม่เข้าข่ายตามเกณฑ์ที่ระบุไว้)

5. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
5.1 สอบข้อเขียน
5.2 สอบสัมภาษณ์
5.3 สอบสอน

6. กำหนดการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตลอดจนวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 ณ สำนักงานเลขานุการสถาบันภาษา อาคารสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และทางเว็บไซต์ของสถาบันภาษาที่ www.tu.ac.th/org/litu
ทั้งนี้ การบรรจุ/จ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ในอัตราที่ว่างอยู่จะเป็นไปตามลำดับที่ของบัญชีผลการคัดเลือกของสถาบันภาษา โดยอำนาจการอนุมัติการบรรจุ/จ้างเป็นของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากสภามหาวิทยาลัย
และหากผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก็จะเลื่อน
ผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปขึ้นมาแทนลงวันที่ 04/01/2010 12:19:55
จำนวนผู้ชม 1416
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ผู้ใช้งาน 52644 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128224 คน