Non – Stop Service


Non – Stop  Service (บริการที่ใช้ได้ตลอดเวลาและ        ทุกสถานที่)  

  หลักการในการดำเนินการตามแนวทางการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One -  stop  Service)  และการขอรับบริการได้ตลอดเวลา (Non - Stop  Service) นั้น  จำเป็นจะต้องอาศัยวิธีบูรณาการระบบการทะเบียนของหน่วยเข้าด้วยกัน  โดยหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้บริการประชาชนจะต้องจัดทำระบบฐานข้อมูล (Data Base) การทะเบียนของตนไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ (Computer system)  และสามารถเชื่อมระบบข้อมูลของตนเข้ากับข้อมูลของหน่วยงานอื่น ๆ ได้ด้วยเลขประจำตัวประชาชน (People Identification Number : PIN)  ดรรชนีกลางกลุ่มข้อมูลประชาชน (Population Directory Sub Set : PDSS) และเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของรัฐ (Government Secure Intranet : GSI) รัฐบาลจะทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการให้บริการประชาชนด้วยการจัดทำระบบการเข้าสู่บริการภาครัฐของสังคมไทย (Thailand Gate Way : TGW) และระบบคลังข้อมูลกลางของรัฐ
(Government Data Ware House : GDW) เพื่อเชื่อมต่อระบบข้อมูลและการบริการประชาชนของหน่วยงานต่าง ๆ  เข้าด้วยกันทำให้เกิดการบริการในรูปแบบของการบริการหลากหลาย (Multi Application Service)  ณ  สำนักงานบริการประชาชน (Service Office) โดยประชาชนสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชน(ID Card) เพียงใบเดียวเป็นหลักฐานในการขอรับบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ

Non – Stop Service | คำศัพท์งานบุคคล ที่ SiamHRM.com :- Non – Stop Service แปลว่า, Non – Stop Service ความหมาย, คำแปล Non – Stop Service , แปลไทย Non – Stop Service , Non – Stop Service แปล 

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 27 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55416 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน