SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]


Logical Framework


Logical  Framework 
  หมายถึง  การวางแผน  โครงการที่ใช้หลักตรรกะ   มุ่งแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างแผนระดับต่าง ๆ  อาทิเช่น แผนชาติ (National  Plan)  แผนกระทรวง (Ministry Plan) และแผนกรม (Department Plan) แผนโครงการแบบ  Log Frame  เป็นแผนระดับโครงการ  ซึ่งจะสรุปเรื่องราวของการวางแผนโครงการไว้ในตาราง 4 x 4 ช่อง  รวมทั้งหมด  16  ช่อง   ซึ่งจะช่วยให้การวางแผนโครงการมีความชัดเจนและมีความเชื่อมโยงกันในเรื่องวัตถุประสงค์ระดับแผนงาน  (Program  Goal)  วัตถุประสงค์โครงการ   (Project Purpose)  ผลผลิต (Output) กิจกรรม (Activity) รวมทั้งระบุถึงตัวชี้วัด  (Objectively  Verifiable  Indicators)  มาตรการตรวจสอบความสำเร็จโครงการ (Mean of  Verification)  และสมมุติฐานสำคัญที่จะทำให้โครงการสำเร็จ (Important assumptions)
Logical Framework | คำศัพท์งานบุคคล ที่ SiamHRM.com :- Logical Framework แปลว่า, Logical Framework ความหมาย, คำแปล Logical Framework, แปลไทย Logical Framework , Logical Framework แปล ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ