SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]


KPI (Key Performance Indicator)


KPI (Key Performance  Indicator) ตัวชี้วัด 
  หมายถึง ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานโครงการในระดับต่าง ๆ เช่น  ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานในระดับทรัพยากรหรือปัจจัยนำเข้า  (KPIs  at  Inputs  Level)
  ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานในระดับกิจกรรม (KPIs at Process  Level)
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานในระดับผลผลิต (KPIs at Outputs Level)
  ตัวชี้วัดผลปฏิบัติงานในระดับผลลัพธ์ (KPIs at Outcome Level)
  ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานในระดับผลสัมฤทธิ์ (KPIs at Result  Level) 
  ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ดีต้องวัดค่าได้และค่าของตัวชี้วัดต้องสามารถแสดงออกมาเป็นตัวเลขใน ลักษณะร้อยละ (Percentage) อัตราส่วน (Ratio)  สัดส่วน  (Proportion)  อัตรา (Rate) จำนวน (Number)  และค่าเฉลี่ย  (Average  or  Mean)  ฯลฯ  ได้ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานต้องมีความชัดเจน  สามารถวัดหรือสังเกตได้   สามารถชี้ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงและเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ผลการประเมิน    ผู้มีส่วนได้เสียและผู้รู้ในสาขานั้น ๆ
KPI (Key Performance Indicator) | คำศัพท์งานบุคคล ที่ SiamHRM.com :- KPI (Key Performance Indicator) แปลว่า, KPI (Key Performance Indicator) ความหมาย, คำแปล KPI (Key Performance Indicator) , แปลไทย KPI (Key Performance Indicator) , KPI (Key Performance Indicator) แปล ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ