SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]


Good Governance


Good  Governance 
  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้แก่  การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้
(1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
  (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
  (3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
  (4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
  (5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์
  (6) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
  (7) มีการประเมินผลการปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ
Good Governance | คำศัพท์งานบุคคล ที่ SiamHRM.com :- Good Governance แปลว่า, Good Governance ความหมาย, คำแปล Good Governance , แปลไทย Good Governance , Good Governance แปล ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ