Good Corporate


Good  Corporate (บรรษัทภิบาล)  


  หมายถึง  ระบบที่จัดให้มีกระบวนการและโครงสร้างทางภาวะผู้นำและการควบคุมของกิจการให้มีความรับผิดชอบ  ตามหน้าที่ด้วยความโปร่งใส  และสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อรักษาเงินลงทุน    และเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว  ภายในกรอบการมีจริยธรรมที่ดีโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย  และสังคมโดยรวม  รัฐบาลได้ประกาศอย่างเป็นทางการให้ปี 2545  เป็นปีเริ่มต้นแห่งการรณรงค์การมีบรรษัทภิบาลที่ดี
  ต่อมา เพื่อให้การส่งเสริมบรรษัทภิบาลมีพัฒนาการที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติขึ้นโดยมี  ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  เป็นประธาน  ซึ่งคณะกรรมการฯ  มีนโยบายให้หน่วยงานต่าง ๆ ส่งเสริมการมีบรรษัทภิบาลที่ดี  และจัดเรื่องนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติ  (National Agenda)  โดยมีแนวนโยบายหลักในการดำเนินการ ดังนี้
  1. การผลักดันแนวคิดเรื่องบรรษัทภิบาลจะดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีระยะเวลาปรับตัว
   2. จะเน้นการส่งเสริมให้บริษัทตระหนักถึงประโยชน์ของการมีบรรษัทภิบาลที่ดีมากกว่าการออกกฎเกณฑ์เชิงบังคับ
   3. จะให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมาย  โดยเน้นระบบการติดตามดูแลที่ดี  เพื่อให้สามารถนำผู้กระทำผิดมาลงโทษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   4. การผลักดันให้เกิดบรรษัทภิบาลที่ดีจะกระทำควบคู่กันไปทั้งมาตรการจูงใจและมาตรการลงโทษ
   5. การแก้ไขกฎหมายจะต้องตระหนักถึงความพอดี  และความเหมาะสมในทางปฏิบัติ
   6. จะเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

Good Corporate | คำศัพท์งานบุคคล ที่ SiamHRM.com :- Good Corporate แปลว่า, Good Corporate ความหมาย, คำแปล Good Corporate, แปลไทย Good Corporate , Good Corporate แปล 

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 28 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55419 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน