SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]


Good Corporate


Good  Corporate (บรรษัทภิบาล)  


  หมายถึง  ระบบที่จัดให้มีกระบวนการและโครงสร้างทางภาวะผู้นำและการควบคุมของกิจการให้มีความรับผิดชอบ  ตามหน้าที่ด้วยความโปร่งใส  และสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อรักษาเงินลงทุน    และเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว  ภายในกรอบการมีจริยธรรมที่ดีโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย  และสังคมโดยรวม  รัฐบาลได้ประกาศอย่างเป็นทางการให้ปี 2545  เป็นปีเริ่มต้นแห่งการรณรงค์การมีบรรษัทภิบาลที่ดี
  ต่อมา เพื่อให้การส่งเสริมบรรษัทภิบาลมีพัฒนาการที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติขึ้นโดยมี  ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  เป็นประธาน  ซึ่งคณะกรรมการฯ  มีนโยบายให้หน่วยงานต่าง ๆ ส่งเสริมการมีบรรษัทภิบาลที่ดี  และจัดเรื่องนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติ  (National Agenda)  โดยมีแนวนโยบายหลักในการดำเนินการ ดังนี้
  1. การผลักดันแนวคิดเรื่องบรรษัทภิบาลจะดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีระยะเวลาปรับตัว
   2. จะเน้นการส่งเสริมให้บริษัทตระหนักถึงประโยชน์ของการมีบรรษัทภิบาลที่ดีมากกว่าการออกกฎเกณฑ์เชิงบังคับ
   3. จะให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมาย  โดยเน้นระบบการติดตามดูแลที่ดี  เพื่อให้สามารถนำผู้กระทำผิดมาลงโทษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   4. การผลักดันให้เกิดบรรษัทภิบาลที่ดีจะกระทำควบคู่กันไปทั้งมาตรการจูงใจและมาตรการลงโทษ
   5. การแก้ไขกฎหมายจะต้องตระหนักถึงความพอดี  และความเหมาะสมในทางปฏิบัติ
   6. จะเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

Good Corporate | คำศัพท์งานบุคคล ที่ SiamHRM.com :- Good Corporate แปลว่า, Good Corporate ความหมาย, คำแปล Good Corporate, แปลไทย Good Corporate , Good Corporate แปล ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ