SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]


E - Auction


E - Auction (การจัดหาพัสดุในรูปแบบการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)


  หมายถึง  การจัดหาพัสดุซึ่งเกิดจากการรวมความต้องการจัดซื้อพัสดุในปริมาณมาก (Demand Aggregation)   ทำให้คำสั่งซื้อมีมูลค่าสูงจนสามารถจัดการประมูลได้  ราคาของสินค้าที่ทำการประมูลประเภทนี้จะเกิดจากการเสนอราคาแข่งขันของผู้ขายในแต่ละครั้งด้วยการประมูลผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ในการทำการประมูลแบบ E – Auction นี้ตลาดกลางผู้จัดการประมูลจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์
  คณะรัฐมนตรีได้มีมติ  เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  2546  เห็นชอบแนวทางการจัดหาพัสดุ  โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนภูมิภาค  ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ  โดยมีหลักการสำคัญคือ
1) ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาพัสดุโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  2) ให้จัดตั้งศูนย์การประมูล (Auction Center) 
  3) ให้มีผู้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์               (E – Market Place Service Provider) 
  4) ให้สำนักงานคลังจังหวัดเป็นหน่วยงานให้คำปรึกษา
E – Citizen (ประชาชนอิเล็กทรอนิกส์)13
   ระบบ E – Citizen (Electronic Citizen) คือการบริหารจัดการและบริการที่เกี่ยวกับประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชนในลักษณะของการบูรณาการ และร่วมมือกัน  เพื่อลดความซ้ำซ้อน  และใช้ทรัพยากรร่วมกัน  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน  ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสำคัญ  3  เรื่อง  ดังนี้
  1. การเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในสาขาต่าง ๆ  เข้าด้วยกัน   โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน
เป็นมาตรฐานกลาง  พร้อมทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัยและคุ้มครองการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. การใช้ทรัพยากรร่วมกันในการเชื่อมโยงข้อมูลและระบบการให้บริการประชาชนในสาขาต่าง ๆ  ลงสู่จุดให้บริการร่วมกัน  ในลักษณะการบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One  Stop  Service)  หรือผ่าน  Internet  โดยใช้  Web Site  ร่วมกัน  (One  Access/Multiple  Service : OAMS) 
  3. การใช้บัตรประจำตัวประชาชนบัตรเดียวในการแสดงตนเพื่อขอรับบริการตามข้อ 2   ซึ่งบัตรประจำตัวประชาชนอาจจะพัฒนามาจากบัตรธรรมดาไปจนถึงเป็นบัตรอัจฉริยะ (Smart Card)  ตามความจำเป็นและช่วงเวลาที่เหมาะสมของประชาชนในแต่ละกลุ่ม

E - Auction | คำศัพท์งานบุคคล ที่ SiamHRM.com :- E - Auction แปลว่า, E - Auction ความหมาย, คำแปล E - Auction, แปลไทย E - Auction , E - Auction แปล ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ