SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]


CEO (Chief Executive Officer)


CEO (Chief  Executive  Officer)
  หมายถึง  ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่จะต้องมีภาวะผู้นำในการบริหารองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ (Vision)  และเป้าหมายรวมของหน่วยงานที่กำหนดไว้  โดยให้คนในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานในแต่ละระดับให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่รับผิดชอบ   
  สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ หมายถึงผู้บริหารราชการของจังหวัดที่สามารถบริหารงาน  แก้ไขปัญหา  และพัฒนาพื้นที่ในเขตจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ         และตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้ประโยชน์สูงสุดโดยมีการบูรณาการยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ  สรรพกำลังและทรัพยากรในจังหวัดและการทำงานประสานความร่วมมือกับทุกส่วนในสังคมอย่างมีทิศทางและเป้าหมายร่วมกัน รวมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลของงานในการบริหาร  การพัฒนา  การป้องกัน  และการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่จังหวัดอย่างชัดเจน
  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  6  พฤษภาคม  2546  เห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)  เป็นผู้บริหารสูงสุดของจังหวัด (CEO)  และใช้การบริหาร  แบบบูรณาการ ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2546  เป็นต้นไป
CEO (Chief Executive Officer) | คำศัพท์งานบุคคล ที่ SiamHRM.com :- CEO (Chief Executive Officer) แปลว่า, CEO (Chief Executive Officer) ความหมาย, คำแปล CEO (Chief Executive Officer), แปลไทย CEO (Chief Executive Officer) , CEO (Chief Executive Officer) แปล ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ