CEO (Chief Executive Officer)


CEO (Chief  Executive  Officer)
  หมายถึง  ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่จะต้องมีภาวะผู้นำในการบริหารองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ (Vision)  และเป้าหมายรวมของหน่วยงานที่กำหนดไว้  โดยให้คนในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานในแต่ละระดับให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่รับผิดชอบ   
  สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ หมายถึงผู้บริหารราชการของจังหวัดที่สามารถบริหารงาน  แก้ไขปัญหา  และพัฒนาพื้นที่ในเขตจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ         และตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้ประโยชน์สูงสุดโดยมีการบูรณาการยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ  สรรพกำลังและทรัพยากรในจังหวัดและการทำงานประสานความร่วมมือกับทุกส่วนในสังคมอย่างมีทิศทางและเป้าหมายร่วมกัน รวมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลของงานในการบริหาร  การพัฒนา  การป้องกัน  และการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่จังหวัดอย่างชัดเจน
  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  6  พฤษภาคม  2546  เห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)  เป็นผู้บริหารสูงสุดของจังหวัด (CEO)  และใช้การบริหาร  แบบบูรณาการ ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2546  เป็นต้นไป
CEO (Chief Executive Officer) | คำศัพท์งานบุคคล ที่ SiamHRM.com :- CEO (Chief Executive Officer) แปลว่า, CEO (Chief Executive Officer) ความหมาย, คำแปล CEO (Chief Executive Officer), แปลไทย CEO (Chief Executive Officer) , CEO (Chief Executive Officer) แปล 

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 22 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55403 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128503 คน