SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

ศัพท์เกี่ยวกับ : งานค่าจ้างเงินเดือน ศัพท์ HR | คำศัพท์ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ SiamHRM.com
ค้นหา :   

 
อักษร : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

   หน้าปัจจุบัน :     จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า


คำศัพท์
ความหมาย
security portfolio กลุ่มหลักทรัพย์
ability requirement scales สเกลความต้องการด้านความสามารถ เป็นวิธีการวิเคราะห์งานโดยมุ่งที่ลักษณะของแรงงานมากกว่าลักษณะของงาน
bbd : broadbnding โครงสร้างค่าตอบแทนแบบช่วงกว้าง
capability คุณค่าของบุคคลและสมรรถภาพ
career franchise แฟรนไชส์อาชีพ
cbp : competency based pay ค่าตอบแทนตามความสามารถ
cluster of competencies กลุ่มของความสามารถ
compensation ค่าตอบแทน คือ ค่าแรง ค่าจ้าง เงินเดือน หรือผลประโยชน์อื่นๆ ที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือพนักงาน
competecny based job evaluation การตีค่างานตามความสามารถ
competency development พัฒนาการของความสามารถ
degree value ค่าระดับคะแนน
equity ความเป็นธรรม
flexible salary ค่าตอบแทนแบบยืดหยุ่น
human capital development การพัฒนาทุนมนุษย์
job งาน
job based pay ระบบค่าตอบแทน(แบบเดิม) ที่เน้นงาน
job class ชั้นของงาน
job evaluation การประเมินค่างาน
open-ended การกำหนดค่าตอบแทนแบบ "ปลายเปิด"
p.c : positon cassification ระบบจำแนกตำแหน่ง
pay ค่าจ้าง
pay for result (p4r) ค่าตอบแทนตามผลสำเร็จ
pay grades โครงสร้างค่าจ้างแบบเดิม
pay out matrix เมทริกซ์การจ่าย
pay related performance/ payfor performance ค่าตอบแทนตามผลงาน
pay structure โครงสร้างค่าตอแทน
person-based pay ระบบค่าตอบแทนที่เน้นบุคคล
personal kpis KPIs รายบุคคล
piece-rate incentive systems ระบบการจูงใจตามชิ้นงาน
pmrs : performance mangement and recognition syste ระบบการจัดการผลงานและรางวัลจูงใจ (ระบบบริหารค่าตอบแทนแบบใหม่)
prp : pay related performance การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน
relative weights น้ำหนักในเชิงสัมพันธ์
salary เงินเดือน ค่าตอบแทนที่จ่ายให้เป็นรายเดือน หรือทั้งปี
เงินเดือน คือค่าตอบแทนการทำงานโดยตรงอย่างหนึ่งที่จ่ายให้เท่ากันทุก
คาบเวลา อาจเหมาจ่ายเป็นรายเดือน ปกตินายจ้างจ่ายเดือนละหนึ่งครั้ง หรือ
salary (1) เงินเดือน ค่าตอบแทนที่จ่ายให้เป็นรายเดือน หรือทั้งปี
salary (2) เงินเดือน คือค่าตอบแทนการทำงานโดยตรงอย่างหนึ่งที่จ่ายให้เท่ากันทุกคาบเวลา อาจเหมาจ่ายเป็นรายเดือน ปกตินายจ้างจ่ายเดือนละหนึ่งครั้ง หรือ แบ่งจ่ายเดือนละสองครั้งก็ได้ โดยนับรวมวันหยุด
sbp : skill-based pay ค่าตอบแทนตามทักษะ
strategic results measurement การวัดผลสำเร็จเชิงกลยุทธ
structure of the interview โครงสร้าง หรือแบบแผนการสัมภาษณ์
superior performance ผลงานที่มีคุณค่าสูงสุด
tpcs: tatal performance and competency scorecard การวัดผลงานและความสามารถโดยรวม
unity of output ชิ้นหรือหน่วยของผลงาน (ทันที) "ระบบการจูงใจตามชิ้นงาน"
variable pay ค่าตอบแทนผันแปร
wage (1) ค่าจ้าง ค่าตอบแทนในการทำงานที่จ่ายให้ตามอัตราชั่วโมงทำงานหรือสิ่งของที่ผลิตได้
wage (2) ค่าตอบแทนในการทำงานที่นายจ้างให้แก่ลูกจ้างหรือพนักงานในวันและเวลาทำงานปกติ ซึ่งอาจเป็นเงิน หรือเงินและสิ่งของโดยอาจคำนวณจ่ายตามผลงานที่ทำได้ หรือตามกำหนดระยะเวลาด้วยก็ได้
wage and salary surveys การสำรวจค่าจ้างและเงินเดือนมีการสำรวจโดยองค์การเพื่อเปิดเผยว่านายจ้างคนอื่นในตลาดแรงงานเดียวกันมีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างไรสำหรับงานอย่างเดียวกัน
wage compression ความกดดันด้านค่าจ้าง สถานการณ์การจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนซึ่งเกิดขึ้นเมื่อค่าจ้างใหม่สูงกว่าเงินเดือนของพนักงานในปัจจุบัน ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างงานที่มีค่าตอบแทนใหม่สูงขึ้นกว่าค่าตอบแทนอัตราเดิม ซึ่งมีผลกระทบทำให้ต้องเพิ่มค่าตอบแทนมากขึ้นสำหรับอีกงานหนึ่ง
wage curve (or pay curve) เส้นโค้งค่าจ้าง มีหลายความหมายดังนี้
1.ความเหมาะสมของเส้นค่าจ้างที่ระบุประเด็นเพื่อสร้างความก้าวหน้าที่ระหว่างค่าตอบแทน
2.แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าของงานและค่าเฉลี่ยสำหรับการจ่ายเพื่องานนั้น
weighted checklist การให้คะแนนแบบถ่วงน้ำหนัก มีหมายความหมายดังนี้
1.การให้คะแนนแบบถ่วงน้ำหนัก ซึ้งต้องการผู้ให้คะแนนเลือกข้อความ หรือคำพูดซึ่งอธิบายถึงการทำงานหรือลักษณะของพนักงาน หลังจากที่มีการเลือกเกิดขึ้น การตอบสนองที่แตกต่างกันจะมีคุณค่าที่แตกต่างกันโดยมีการถ่วงน้ำหนักที่แตกต่างกันเพื่อที่จะพิจารณาคะแนนรวมเชิงปริมาณ
2.การให้คะแนนที่ใช้เพื่อการประเมินการทำงาน ซึ่งแสดงคุณค่าถ่วงน้ำหนักในการตอบสนองแต่ละชนิด และมีการรวบเป็นคะแนนโดยรวม
weighted checklist performance report รายงานการทำงานการให้คะแนนแบบถ่วงน้ำหนัก เทคนิคการประเมินการทำงานซึ่งผู้ให้คะแนนจะมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันกับการทำงานแบบบังคับทางเลือก แต่มีการตอบสนองที่แตกต่าง โดยมีการถ่วงน้ำหนักที่แตกต่างกัน
workers compensation ค่าตอบแทนของพนักงาน มีหลายความหมายดังนี้
1.ค่าตอนแทนแรงงาน ซึ่งจัดการรายได้จากเงินทุนของนายจ้างและผลประโยชน์ในการรักษาพยาบาลสำหรับอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับงานหรือโดยไม่มีความผิด
2.ค่าตอบแทนสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการทำงาน และกำลังทำงานอยู่


ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ