ศัพท์เกี่ยวกับ : งานสรรหาคัดเลือก ศัพท์ HR | คำศัพท์ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ SiamHRM.com
ค้นหา :   

 
อักษร : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

   หน้าปัจจุบัน :     จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า


คำศัพท์
ความหมาย
a person - job fit ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับตำแหน่งงาน
a person - job match พิจาณาความเหมาะสมของคนกับลักษณะงาน
a person - organization fit ความไปกันได้ระหว่างบุคคลกับองค์การ
actionable ปฏิบัติได้จริงจังแค่ไหน
affective เช่น ทัศนคติ ค่านิยม บุคลิกภาพ
applicant ในฐานะขอผู้สมัคร
application form ใบสมัคร
cognitive เช่น ความรู้ ความคิด
competency - based interview การสัมภาษณ์ที่อิงสมรรถนะ
confidentiality การเก็บรักษาความลับ
conflict of interest ผลประโยชน์ทับซ้อน
constructs assessed สิ่งที่มุ่งประสงค์
core competencies กลุ่มสมรรถนะหลัก
critical incident techniques การใช้เทคนิควิธีเหตุการณ์สำคัญ
deception การไม่หลอกลวง
difficulty ความยาก
discrimination ระมัดระวังตนต่อการเลือกปฏิบัติ
distortion การบิดเบือน
during - interview phase ขั้นระหว่างการสัมภาษณ์
exit interview การสัมภาษณ์เมื่อมีการลาออกจากองค์การ
frequency ความถี่
importance ความสำคัญ
in - depth interview การสัมภาษณ์ในเชิงลึก
individualized interview การสัมภาษณ์เดี่ยว
interview การสัมภาษณ์
interview schedule แบบสัมภาษณ์
interviewee ผู้รับการสัมภาษณ์
job - related information ข้อมูลเชิงพฤติกรรมที่สังเกตได้วัดได้และเกี่ยวข้องกับงานในตำแหน่งหน้าที่เท่านั้น
job description คำพรรณาลักษณะงาน
job specification คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
merit system ระบบคุณธรรม
observation form แบบสังเกตพฤติกรรม
occupational stereotypes ผู้สมัครในอุดมคติที่บุคลิกภาพบางอย่างเหมาะสมกับอาชีพ
other characteristics ลักษณะอื่นใด
panel interview การสัมภาษณ์ทำในรูปของคณะกรรมการ
panel or board interview การสัมภาษณ์ที่เป็นคณะกรรมการ
patterned behavioral description interview การสัมภาษณ์แบบพรรณาพฤติกรรมไว้เป็นหมวดหมู่
penel or board interview การสัมภาษณ์เป็นคณะ
person assessment การตัดสินใจประเมินความเหมาะสมของบุคคล
post - interview phase ขั้นหลังการสัมภาษณ์
preinterview phase ขั้นก่อนการสัมภาษณ์
privacy การเคารพในความเป็นส่วนบุคคล ของผู้สมัคร
psycho-motor เช่น ทักษะการปฏิบัติงาน
psychological test แบบวัดทางจิตวิทยา
qualifications คุณสมบัติทั่วไป
questionnaire แบบสอบถาม
recommendation จดหมายรับรอง
reliability ความน่าเชื่อถือ
respect การให้ความเคารพ
selection board การพิจารณาตัดในใจของคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือก
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55393 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน