ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ลักษณะวัตถุประสงค์ ของ โครงการฝึกอบรม ที่ดี มีดังนี้

ลักษณะวัตถุประสงค์ ของ โครงการฝึกอบรม ที่ดี มีดังนี้ | ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรม สัมมนา โดย SIAMHRM.COM , ข้อมูลเกี่ยวกับ ลักษณะวัตถุประสงค์ ของ โครงการฝึกอบรม ที่ดี มีดังนี้, ตัวอย่าง ลักษณะวัตถุประสงค์ ของ โครงการฝึกอบรม ที่ดี มีดังนี้, บทความ ลักษณะวัตถุประสงค์ ของ โครงการฝึกอบรม ที่ดี มีดังนี้ลักษณะวัตถุประสงค์ ของ โครงการฝึกอบรม ที่ดี มีดังนี้ 

 1. ควรระบุว่าต้องการให้เกิดพฤติกรรมใดขึ้น หรือต้องการจะแก้ไขปัญหาใด ตามความจำเป็นในการฝึกอบรมที่พบ
                   2. มีความเป็นไปได้
                   3. สามารถที่จะวัดหรือประเมินผลได้
                   4. มีความกระทัดรัดและชัดเจน
                   5. ใช้ภาษาง่าย ๆ ให้เป็นที่เข้าใจของบุคคลทั่วไป
                   6. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักและนโยบายของหน่วยงาน
                   7. ถ้ามีวัตถุประสงค์หลายอย่าง ควรจะแยกออกเป็นข้อ ๆ ตามลักษณะของวัตถุประสงค์
                   8. วัตถุประสงค์ประกอบควรจะเรียงลำดับอยู่ในส่วนท้ายของวัตถุประสงค์ทั้งหมดทั้งนี้ โดยมีตัวอย่างแสดงขั้นตอน การกำหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม ดังตารางในหน้าถัดไป 
   

ตัวอย่าง : ตารางกำหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
 
1. ปัญหาที่เป็นความ
จำเป็นใน การฝึกอบรม
2. กลุ่มบุคคลที่ทำให้เกิด ปัญหา 3. ภารกิจหรือ พฤติกรรมที่ เป็นปัญหา 4. วัตถุประสงค์ ตามอุดมคติ
งานให้บริการต่าง ๆ ของ
หน่วยงานในสำนักงาน
อธิการบดีไม่เป็นที่พึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
หัวหน้างานทุกงาน
ในสำนักงาน อธิการบดี
รวม 48 คน
- ขาดการจัดวางระบบ
งานที่มีประสิทธิภาพ
- หัวหน้างานจะต้องสามารถ
จัดวางระบบงานทีทำให้งาน
บริการมีประสิทธิภาพและ
ผู้รับบริการเกิดความ
พอใจสูงสุด
    - ขาดการควบ ุมคุณภาพของ งานให้บริการ ด้านต่าง ๆ - หัวหน้างานจะต้องสามารถ
สร้างระบบการควบคุมงาน
บริการให้ได้มาตรฐาน
5. สิ่งสนับสนุน 6. สิ่งที่เป็นอุปสรรค 7. วัตถุประสงค์ที่ เป็นไปได้ 8. วัตถุประสงค์ ประกอบ
- มีวิทยากรที่มีความสามารถ
- งบประมาณและสถานที่มีพร้อม
- ผู้เข้าอบรมมีเวลาเข้าอบรม
- ผู้ที่จะเข้าอบรมมีความสนใจ อยากทราบเรื่องการจัดวาง ระบบงานมาก
- ผู้เข้าอบรมบางคนขาดความ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ หรือขาด
ประสบการณ์เกี่ยวกับงาน
บริการที่มีคุณภาพมาก่อน
- เพื่อให้หัวหน้างานที่เข้า อบรมสามารถปรับปรุง
ระบบงาน การให้บริการใน
หน่วยงานของ ตนให้มี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
- สร้างความกระตือรือล้น
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพงาน
บริการให้ลูกค้าเกิดความ
พึงพอใจ
- มีหน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
มาตรฐานคอยให้การ
สนับสนุนให้ค่าแนะ
นำและทำการตรวจสอบ
- หัวหน้างานเห็นว่าการควบคุม
คุณภาพงานบริการทำได้ลำบาก
เนื่อจากมีปริมาณงานมากเกินไป
- เพื่อให้หัวหน้างานที่เข้า
อบรมสามารถวาง
แผนการจัดระบบการควบ
คุมคุณภาพงานบริการให้ได้
มาตรฐาน
- สร้างความกระตือรือล้น
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพ งานบริการให้ลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจ

 

จำนวนผู้ชม 3057 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 17 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55393 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128501 คน