SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การดำเนินงาน สำหรับช่วงหลังการฝึกอบรม - การบริหารโครงการฝึกอบรม

การดำเนินงาน สำหรับช่วงหลังการฝึกอบรม - การบริหารโครงการฝึกอบรม | ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรม สัมมนา โดย SIAMHRM.COM , ข้อมูลเกี่ยวกับ การดำเนินงาน สำหรับช่วงหลังการฝึกอบรม - การบริหารโครงการฝึกอบรม, ตัวอย่าง การดำเนินงาน สำหรับช่วงหลังการฝึกอบรม - การบริหารโครงการฝึกอบรม, บทความ การดำเนินงาน สำหรับช่วงหลังการฝึกอบรม - การบริหารโครงการฝึกอบรม  หลังจากการฝึกอบรมสิ้นสุดลง เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการฝึกอบรม ยังคงมีกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการ ได้แก่


1. การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม
               เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้ว จะต้องมีการนำข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการฝึกอบรมที่เก็บรวบรวมไว้ มาวิเคราะห์สรุป เพื่อจัด ทำรายงานเสนอต่อฝ่ายบริหาร และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขโครงการฝึกอบรม ทั้งในแง่ของหลักสูตร วิทยากร เอกสาร และการบริหารโครงการฝึกอบรม และเมื่อถึงระยะเวลาที่เหมาะสมอาจต้องดำเนินการติดตามผลการฝึกอบรมต่อไป (มีรายละเอียดในบทต่อไป)


2. การดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน
               เมื่อการฝึกอบรมสิ้นสุดลงและมีการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามความจำเป็นและตามรายการที่ได้ขออนุมัติไว้ ในโครงการ ฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมจะต้องรีบดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดฝึกอบรม โดยการส่งใบสำคัญการจ่ายเงินและเอกสารหลักฐานต่างๆ เกี่ยวข้อง เพื่อชดใช้เงินทดรองจ่ายที่ได้ทำสัญญา ยืมเงินและได้รับเงิน มาใช้จ่ายก่อนแล้ว โดยจะต้องจัดทำและรวบรวมเอกสารส่งไปยังหน่วยงานหรือผู้ที่รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงิน ดังนี้
               1. บันทึกสรุปรายการและยอดเงินค่าใช้จ่ายที่ขอเบิกจ่ายเงิน ซึ่งตรงตามรายการที่ได้รับอนุมัติไว้ในหนังสือ ขออนุมัติโครงการ ฝึกอบรม หากรายการค่าใช้จ่ายใดไม่ตรงตามที่ได้รับอนุมัติไว้ จะต้องทำหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายการนั้น ๆ โดยชี้แจงเหตุผลความจำเป็นไปด้วย และหากวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ยังคงเหลืออยู่เพียงพอสำหรับรายการดังกล่าว จะต้อง ระบุขอเบิกจ่ายจากวงเงินเดิมที่ยังคงเหลืออยู่โดยไม่ต้องขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมอีก
               2. หนังสือขออนุมัติโครงการฝึกอบรม (ตัวจริง) ซึ่งได้รับอนุมัติไว้แล้ว
               3. สำเนาสัญญายืมเงินโครงการฝึกอบรมนั้นๆ
               4. กำหนดการฝึกอบรม
               5. ใบสำคัญการจ่ายเงินทั้งหมด ซึ่งระบุชื่อและที่อยู่ของร้านค้า รายการสินค้า ราคาต่อหน่วย ราคารวมทั้งสิ้น และลงลายมือ ชื่อผู้รับเงินไว้เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งค่าสมนาคุณวิทยากร เจ้าหน้าที่ และ พนักงานขับรถยนต์ แยกตามรายการค่าใช้จ่าย ที่ได้ขออนุมัติไว้ รวมทั้งต้องมีลายมือชื่อของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม หรือผู้ที่ทำสัญญายืมเงิน กำกับข้อความ "ขอรับรองว่าการจ่ายเงิน ตามรายการดังกล่าวข้างต้นนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของ ทางราชการโดยแท้จริง" ไว้ด้วยทุกฉบับ
               6. บัญชีรายชื่อผู้เข้าอบรม ซึ่งผู้เข้าอบรมลงนามเข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละวันทุกฉบับ พร้อมสรุปจำนวนผู้เข้าอบรม ในแต่ละวันไว้ด้วย (ในกรณีเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม)
               7. สรุปรายชื่อวิทยากร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการจัดฝึกอบรมทั้งหมด
               8. สำเนาเอกสารการอนุมัติให้ใช้รถยนต์ของหน่วยงาน (หากมีการใช้รถยนต์ของหน่วยงานไปต่างจังหวัดในการฝึกอบรม)
               นอกจากส่งใบสำคัญเพื่อชดใช้เงินยืมแล้ว หากมีเงินเหลือจ่ายก็จะต้องรีบนำเงินสดไปส่งคืนพร้อมกันด้วย

3. การแจ้งผลการฝึกอบรม หรือระยะเวลาเข้าฝึกอบรม
               ในกรณีของการฝึกอบรมที่มีการกำหนดเกณฑ์การผ่านการฝึกอบรมไว้หลายข้อ คือ อกจากเกี่ยวกับระยะเวลา เข้ารับการ ฝึกอบรม ของผู้เข้าอบรมแล้ว ได้กำหนดให้ต้องผ่านการทดสอบ หรือส่งชิ้นงาน (Assignment) เป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคลก็ตาม จึงจะถือว่า ผ่านการฝึกอบรมนั้น เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมผู้จัดฝึกอบรมควรจะต้องดำเนินการ จัดเก็บข้อมูลระยะเวลาเข้าอบรม ผลการ ทดสอบ หรือผลการประเมินชิ้นงานที่ได้จัดทำขึ้น ของผู้เข้าอบรมแต่ละราย เพื่อจัดเก็บไว้เป็นข้อมูลและสถิติและ เพื่อใช้ทำเป็น หนังสือ แจ้งผลการฝึกอบรม รวมทั้งระยะเวลาเข้าฝึกอบรมไปยังหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป
               ส่วนในกรณีของการฝึกอบรมระยะสั้น ซึ่งมิได้การทดสอบใด้ ผู้จัดฝึกอบรมก็ควรจะต้องแจ้งระยะเวลาฝึกอบรม ของผู้เข้า อบรมแต่ละรายไปยังต้นสังกัดเช่นเดียวกัน


4. กิจกรรมอื่น ๆ ที่ควรจัดทำหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
               4.1 ส่งหนังสือขอบคุณวิทยากร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
               4.2 เป็นตัวกลางในการติดต่อประสานงานระหว่างผู้เข้าอบรมต่อไป
               4.3 ให้ความช่วยเหลือร่วมมือกับผู้เข้าอบรมในการจัดทำทำเนียบรุ่นของผู้เข้าอบรม
               4.4 ออกใบรับรองการผ่านการฝึกอบรม เมื่อได้รับการร้องขอ (การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด หรือ In-house training เช่นนี้ ไม่น่าจะมีความจำเป็นต้องออกวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรเพื่อแจกผู้ผ่านการอบรมเมื่อการอบรมสิ้นสุดลง แต่ในกรณีการ ฝึกอบรมซึ่งมีระยะเวลายาวนานมาก ก็อาจพิจารณาแจกวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรได้)
               4.5 ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมต่อไป ดังรายละเอียดที่จะกล่าวถึงในบทถัดไป
  

จำนวนผู้ชม 2072 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ