SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การดำเนินงานสำหรับช่วงระหว่างการฝึกอบรม - การบริหารโครงการฝึกอบรม

การดำเนินงานสำหรับช่วงระหว่างการฝึกอบรม - การบริหารโครงการฝึกอบรม | ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรม สัมมนา โดย SIAMHRM.COM , ข้อมูลเกี่ยวกับ การดำเนินงานสำหรับช่วงระหว่างการฝึกอบรม - การบริหารโครงการฝึกอบรม, ตัวอย่าง การดำเนินงานสำหรับช่วงระหว่างการฝึกอบรม - การบริหารโครงการฝึกอบรม, บทความ การดำเนินงานสำหรับช่วงระหว่างการฝึกอบรม - การบริหารโครงการฝึกอบรม        นับตั้งแต่วันเปิดการฝึกอบรมจนถึงวันสิ้นสุดการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะดำเนินการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ คือ
1. เกี่ยวกับวิทยากร
               1.1 โทรศัพท์เตือนวิทยากรล่วงหน้าก่อนวันฝึกอบรม 1-2 วัน
               1.2 จัดรถรับ-ส่งวิทยากร หรือจัดสถานที่จอดรถให้วิทยากร
               1.3 ต้อนรับ อำนวยความสะดวก และส่งวิทยากร
               1.4 จัดเครื่องดื่ม อาหารว่าง หรืออาหารกลางวันให้วิทยากร
               1.5 จัดเตรียมเงินสมนาคุณวิทยากร และใบสำคัญการจ่ายเงินเพื่อให้วิทยากรลงนามรับเงิน และดำเนินการมอบเงิน สมนาคุณให้แก่วิทยากรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น ระหว่างช่วงพัก หรือหลังการอบรม หรือเวลาที่วิทยากรว่าง 


2. สถานที่และอุปกรณ์
               2.1 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจะต้องดูแลสถานที่ฝึกอบรม ให้อยู่ในสภาพที่ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ และเหมาะสมกับเทคนิค หรือกิจกรรมในการฝึกอบรม มีการถ่ายเทของอากาศ อุณหภูมิ แสง และเสียงที่พอเหมาะ
               2.2 การจัดโต๊ะ เก้าอี้ อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมและเพียงพอกับจำนวนผู้เข้าอบรมและเทคนิคการฝึกอบรม หรือตามที่วิทยากร ต้องการ
               2.3 มีป้ายชื่อวิทยากร และผู้เข้าอบรมจัดวางไว้ตามความเหมาะสม
               2.4 จัดโสตทัศนูปกรณ์ที่จำเป็นให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะให้ใช้งาน
               2.5 จัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ตะกร้าผง แผ่นใส ปากาเขียนแผ่นใส ปากกาเขียนไวท์บอร์ด


3. การดำเนินการฝึกอบรม
               ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรม จะต้องดำเนินการต่อไปนี้
               3.1 ทำหน้าที่พิธีกรทั่วไประหว่างการฝึกอบรมโดย
               - กล่าวต้อนรับและชี้แจงรายละเอียดของโครงการฝึกอบรม แก่ผู้เข้าอบรม
               - แจ้งและเตือนผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับกำหนดการฝึกอบรม
               3.2 จัดการให้ผู้เข้าอบรมลงนามเข้าอบรมในแต่ละช่วงเวลา หรือแต่ละวันให้ครบถ้วน
               3.3 จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม หรือกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ตามที่ได้วางแผนจัดเตรียมไว้
               3.4 แจกเอกสารประกอบการฝึกอบรมเพิ่มเติมในแต่ละหัวข้อวิชา(ตามที่วิทยากรกำหนดให้)
               3.5 สังเกตการณ์การฝึกอบรม และพยายามรักษาเวลาในการฝึกอบรมให้เป็นไปตามกำหนดการ
               3.6 ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการอบรมตามที่ได้วางแผนไว้ เช่น จัดให้มีการทดสอบต่างๆ การแจกและเก็บรวบรวม แบบสอบถาม แบบประเมินผลต่างๆ ตลอดจนการสังเกตการณ์การอบรมเพื่อประเมินผลการอบรมด้วย ทั้งนี้โดยอาจมีการจัด แบ่งงาน ให้มีเจ้าหน้าที่สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลโดยเฉพาะก็ได้


4. การกล่าวแนะนำและขอบคุณวิทยากร
               โดยทั่วไป การกล่าวแนะนำและขอบคุณวิทยากรเป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบดำเนินการฝึกอบรม แต่ในกรณีการฝึกอบรม ระยะยาว ซึ่งมีหัวข้ออบรมเกี่ยวกับ เทคนิคการนำเสนอ หรือ การพูดในที่ชุมนุมชน หรือผู้เข้ารับการอบรมมีตำแหน่ง หน้าที่ใน ระดับสูงพอสมควรที่ควรจะสามารถทำหน้าที่นี้ได้ ผู้จัดการฝึกอบรมอาจมอบให้ผู้เข้าอบรมหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกัน ทำหน้าที่กล่าว แนะนำ หรือกล่าวขอบคุณวิทยากร หรือทั้งสองอย่างก็ได้ ทั้งนี้โดยผู้รับผิดชอบการฝึกอบรม ยังคงต้องทำหน้าที่ จัดหาข้อมูลประวัติ วิทยากร ให้หลักการกล่าวแนะนำและขอบคุณวิทยากร และทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง คอยให้คำแนะนำปรึกษา รวมทั้งอาจต้องคอยสำรอง เพื่อดำเนินการ ในกรณีผู้ที่ต้องทำหน้าที่ไม่สามารถทำหน้าที่ดังกล่าวได้
               หลักการกล่าวแนะนำและขอบคุณวิทยากร มีดังนี้
               4.1 การกล่าวแนะนำวิทยากร
               1) ก่อนการแนะนำ ให้เตรียมศึกษาข้อมูลจากแบบประวัติวิทยากร ถ้าประวัติยาวมาก ให้เลือกเฉพาะข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ ตำแหน่งหน้าที่การงานในปัจจุบัน ตำแหน่งหน้าที่ที่สำคัญในอดีต คุณวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน หรือ ความเชี่ยวชาญ ของวิทยากร โดยเน้นถึงส่วนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิชาที่เชิญเป็นพิเศษ (ถ้ามี)
               2) ขั้นตอนการกล่าวแนะนำ
               - แนะนำชื่อหัวข้อวิชาที่กำลังจะฝึกอบรม โดยอาจกล่าวถึงความเชื่อมโยงกับหัวข้อวิชาก่อนหน้านี้ หรือหัวข้อวิชาที่จะฝึกอบรม
ต่อไป หรือกล่าวถึงความสำคัญของหัวข้อวิชานี้โดยเฉพาะก็ได้
               - แนะนำชื่อของวิทยากร โดยใช้คำนำหน้าชื่อ ยศ ตำแหน่ง หรือ ตำแหน่งทาง วิชาการ ให้ถูกต้องและครบถ้วน
               - กล่าวถึงประวัติวิทยากร ดังที่ได้เลือกไว้แล้วในข้อ 1)
               ทั้งนี้ ในการกล่าว อาจยกขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งในข้อ 2) ดังกล่าวข้างต้นมากล่าวก่อนหลังสลับกันก็ได้ โดยพูดให้เชื่อมโยง กันไป จะได้ฟังดูแตกต่างกันไปบ้าง
               อนึ่ง หากวิทยากรเป็นบุคคลภายนอก อาจกล่าวแสดงความรู้สึกเป็นเกียรติ ในนามของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ ของหน่วยงาน ในช่วงแรกด้วยก็ได้
               4.2 การกล่าวขอบคุณวิทยากร
               1) การกล่าวขอบคุณ ควรทำในทันทีที่วิทยากรพูดจบ ไม่ควรทิ้งระยะเวลาให้นานออกไป
               2) ประเด็นที่ควรกล่าวก่อน หรือ หลัง การกล่าวขอบคุณ อาจมีดังนี้
               - สรุปเนื้อหาสาระที่สำคัญ (เพียงสั้นๆ อาจกล่าวเพียง 2-3 ประโยค) ความรู้หรือ ข้อคิด ที่ได้จากการฝึกอบรมโดยวิทยากร
               - จุดเด่น(ที่ดี)ของวิทยากร หรือความรู้สึก(ที่ดี)อย่างไรบ้างที่ได้รับจากการฝึกอบรมในหัวข้อวิชานี้ ซึ่งได้ทำให้ตัวผู้กล่าว ขอบคุณรู้สึกประทับใจ
               3) การกล่าวขอบคุณ เป็นการขอบคุณในนามของผู้เข้าอบรมทั้งหมด โดยควรกล่าวชื่อหลักสูตรฝึกอบรมด้วย
               4) ควรพูดให้ผู้ฟังปรบมือให้แก่วิทยากรเองเมื่อผู้พูดจบลง โดยผู้พูดไม่ต้องขอให้ผู้ฟังปรบมือให้แก่วิทยากร โดยไม่จำเป็น นอกจากมีการพูดขอบคุณวิทยากรก่อน แล้วพูดต่อไปอีกหลายประโยค จึงอาจสรุปจบด้วยการขอให้ปรบมือให้แก่วิทยากร ในตอนท้ายสุดก็ได้ 


5. การให้บริการและอำนวยความสะดวกในระหว่างการฝึกอบรม
               5.1 อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าอบรม
               5.2 จัดและให้บริการยานพาหนะรับ-ส่งแก่ผู้เข้าอบรมในการฝึกอบรมนอกสถานที่ทำงาน
               5.3 ดูแลจัดให้มีการบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม หรืออาหารมื้อต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ โดยดูแลให้มีการบริการ ที่สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลารอคอยอาหารนานเกินไป
    

จำนวนผู้ชม 2326 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ