SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เทคโนโลยีกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เทคโนโลยีกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรม สัมมนา โดย SIAMHRM.COM , ข้อมูลเกี่ยวกับ เทคโนโลยีกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ตัวอย่าง เทคโนโลยีกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, บทความ เทคโนโลยีกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เทคโนโลยีกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

         ความเจริญทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เป็นส่วนหนึ่งในความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการเตรียมคนเพื่อให้พร้อมในความเจริญที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  การมองภาพอนาคตที่เป็นเพียงการมองการภาพเพียงด้านเดียวคือความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลกนั้นคงไม่เพียงพอ   จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมองภาพอนาคตถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันและที่ผ่านมา  เพื่อวางแผนรับมือการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างทันท่วงที    ทั้งด้านการจัดสรรงบประมาณ  การจัดหาทรัพยากร  รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   ซึ่งการมองภาพอนาคตที่ดีและเหมาะสมจะเป็นพื้นฐานในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันในอนาคตได้ในที่สุดหลักสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ จะต้องให้ความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการ  การฝึกอบรมความรู้ที่ทันสมัยรวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กันไปโดยมุ่งให้การศึกษาและจัดสรรปัจจัยเกื้อหนุนอื่น โดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับบุคคลซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญเพราะการพัฒนาเป็นรายบุคคลเป็นฐานสำคัญของการพัฒนาทักษะในระดับองค์กรและในระดับชาติ  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  เศรษฐกิจ  สังคมหรือแม้แต่การเมือง  จากวิกฤติเศรษฐกิจที่ผ่านมานั้นได้พิสูจน์ให้เราเห็นอย่างเด่นชัดว่าคนไทยไม่สามารถรองรับปัญหาที่เกิดขึ้นได้  ปรับตัวไม่ทัน  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเน้นหนักที่ระดับบุคคล เพราะการพัฒนาเป็นรายบุคคลเป็นฐานสำคัญของการพัฒนาทักษะในระดับองค์กร และในระดับชาติ กล่าวคือ ถ้าหากทุกคนในองค์กรมีความพร้อมที่จะเรียนรู้และพร้อมที่จะพัฒนาและมีการพัฒนาอย่างพร้อมเพียงกันแล้ว ย่อมทำให้ทรัพยากรมนุษย์ทั้งหมดขององค์กรได้รับการพัฒนาอย่างแข็งแกร่ง เมื่อองค์กรมีทรัพยากรมนุษย์ได้รับการพัฒนาอย่างแข็งแกร่งหลายๆ  องค์กรรวมกันเข้า  ก็จะเป็นพลังสำคัญของประเทศ นั่นยอมหมายความว่าประเทศนั้นก็จะมีทรัพยากรมนุษย์ที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ทำให้ประเทศนั้นมีความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ และมีความยั่งยืน  ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านใดๆ ก็ตาม 

 

โดย : คนึงนิจ อนุโรจน์
จำนวนผู้ชม 3901 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ