ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กันอย่างไร

เขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กันอย่างไร | ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรม สัมมนา โดย SIAMHRM.COM , ข้อมูลเกี่ยวกับ เขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กันอย่างไร, ตัวอย่าง เขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กันอย่างไร, บทความ เขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กันอย่างไร


เขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กันอย่างไร
 
 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นก่อนอื่นผู้บริหารและนักพัฒนาจะต้องเข้าใจถึงภารกิจหลักขององค์กรให้ชัดเจน จึงจะสามารถกำหนดบทบาทหน้าที่ของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรให้สามารถดำเนินภารกิจขององค์กรต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภารกิจหลักด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญ คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการดำเนินการที่จะส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ และประสบการณ์เพิ่มขึ้น อาจในรูปแบบของการฝึกอบรม )Training) การศึกษาของพนักงาน (Employee / Individual Education) การพัฒนาพนักงาน (Individual Development) เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน การดำเนินการพัฒนาอาชีพ  (Career Development) ให้พร้อมที่จะรับผิดชอบหรือเติบโตในตำแหน่งที่สูงขึ้น รวมถึงการปรับหรือพัฒนาองค์การ (Organization Development) ให้เป็นองค์การที่ชนะในการแข่งขันได้  )ดนัย เทียนพุฒ, 2543, หน้า 54) โดยจะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์องค์กรทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาองค์กร  เพื่อกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายวางแผน กำหนดหลักสูตร สรรหาความจำเป็น คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ และการติดตามประเมินผล ให้เกิดผลสำเร็จทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ผู้บริหารที่ชาญฉลาดจะต้องทุ่มเทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างจริงจัง เพราะในโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและแข่งขันเพื่อความอยู่รอดนั้น ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลกกว้าง มีศักยภาพในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาโอกาสที่จะทำอย่างต่อเนื่อง  ยอมรับที่จะต้องมีการปรับตัวเพื่อก้าวให้ทันกับสถานการณ์การ มีความกล้าที่จะปรับเปลี่ยนองค์การ เช่น การปรับโครงสร้างขององค์กรให้มีประสิทธิภาพทันสมัย ทันต่อสถานการณ์การปรับแนวทางการบริหารงานสมัยใหม่ ร่วมกับเป็นผู้นำที่มีพลังและคล่องแคล่วว่องไว ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย  มีคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี มีมนุษย์สัมพันธ์ และพัฒนาคุณภาพตนเองอยู่ตลอดเวลา  ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาโดยใช้คุณธรรม ให้ความยุติธรรม มีความรู้ความสามารถประสบการณ์และ เสริมสร้างสนับสนุนคนดีมีคุณภาพ ดูแลทุกคนให้มีความสุขในการทำงาน ร่วมมือ และร่วมใจในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ   นี่คือสิ่งที่ท้าทายความสามารถของผู้บริหารองค์กรในการที่จะเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสได้หรือไม่นั่นเอง
                สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญและผลักดันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เกิดผลสำเร็จ เน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะการสร้างคนเก่ง คนดีขึ้นมาเป็นผู้นำสังคมองค์กร เป็นผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งการพัฒนาพนักงานทุกคนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความเป็นผู้นำและความได้เปรียบในสังคมอย่างต่อเนื่อง   ส่งผลให้องค์กรประสบความผลสำเร็จและนำพาองค์การเข้าสู่การแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างสมภาคภูมิ
 
 
โดย : คนึงนิจ อนุโรจน์
จำนวนผู้ชม 2517 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 02 สิงหาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55323 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128491 คน