ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ตัวอย่างกิจกรรมที่ใช้ใน

ตัวอย่างกิจกรรมที่ใช้ใน | ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรม สัมมนา โดย SIAMHRM.COM , ข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอย่างกิจกรรมที่ใช้ใน, ตัวอย่าง ตัวอย่างกิจกรรมที่ใช้ใน, บทความ ตัวอย่างกิจกรรมที่ใช้ใน


ตัวอย่างกิจกรรมที่ใช้ใน "Walk Rally"
 
1. ช้อนลูกปิงปอง
           อุปกรณ์    -  ช้อน ที่ต่อกับไม้ยาว 1 คัน / ลูกปิงปอง 10 ลูก / ตะกร้า 1 ใบ  
           วิธีเล่น      -  ให้ผู้เล่นคนที่ 1  ใช้ช้อน ที่ต่อกับไม้ยาว  ค่อยๆ ช้อนลูกปิงปองจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุด เสร็จแล้วให้วิ่งกลับ  มาส่งช้อนให้ผู้เล่นคนที่ 2   ใช้ช้อน   ช้อนลูกปิงปองไปอีกเช่นเดิม  ทำจนครบจำนวนลูกที่กำหนด    แล้วดูว่าใช้  เวลาไปเท่าไร (หากลูกปิงปองหล่น ต้องกลับมาช้อนลูกปิงปองลูกใหม่ทันที) 
               แง่คิด   -  เพื่อให้ผู้เล่นเข้าใจถึงความสำคัญของสมาธิในการทำงาน  
  
 2. กรอกน้ำใส่ขวด
           อุปกรณ์   -  ขวดน้ำ จำนวนเท่ากับสมาชิกในกลุ่ม / แหล่งน้ำ  
           วิธีเล่น     -  ให้ผู้เล่นแต่ละคน ใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกายในการกรอกน้ำให้เต็มขวด โดยดูเวลาที่ใช้ไป  (หากผู้เล่นคนใด  กรอกน้ำเต็มแล้ว สามารถไปช่วยผู้เล่นคนอื่นๆ ได้) 
              แง่คิด    -  เพื่อให้ผู้เล่นเกิดความสามัคคีในการทำงาน และเกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้งาน สำเร็จด้วยความรวดเร็ว 
 
 3. ปากกาลงขวด
            อุปกรณ์   -  ขวดน้ำ 1 ใบ / เชือกฟาง ผูกจุดศูนย์กลางไว้ด้วยกัน และแยกออกไป เป็นเส้นต่างๆ จำนวนเท่ากับสมาชิกใน  กลุ่ม / ปากกา 1 ด้าม ผูกไว้ที่ศูนย์กลางของเชือกฟางที่ผูกไว้ / ผ้าปิดตา  
            วิธีเล่น    -  ให้ผู้เล่นแต่ละคน ใช้เชือกฟางผูกเอวไว้  โดยปิดตาทั้งหมด ยกเว้นผู้เล่น เพียง 1 คน ที่ต้องออกมายืนอยู่ภาย  นอก โดยไม่ต้องปิดตา  ผู้เล่นคนนี้สั่งการให้ผู้เล่นที่ปิดตาขยับทางซ้าย,ขวา,หน้า,หลัง  เพื่อหย่อนปากกาที่จุด   ศูนย์กลางเชือกนั้น ลงไปในปากขวดให้ได้   โดยดูเวลาที่ใช้ไป  
             แง่คิด    -  เพื่อให้ผู้เล่นรู้จักความสำคัญของการสั่งการ และรู้จักตึง,ผ่อน ตามสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง 
 
 4. ปิดตาเดินตามเชือก 
            อุปกรณ์   -  ผ้าปิดตา / เชือกฟาง  
            วิธีเล่น    -  ให้ผู้เล่นแต่ละคนปิดตา  จับไหล่ต่อกันเป็นแถว  โดยเดินตามเชือกฟางที่ขึงไว้ผ่านสิ่งกีดขวางต่างๆ ซึ่งหัวแถว    จะถือว่าเป็นผู้นำในการเดินทาง  ทั้งหมดต้องเดินมาถึงที่หมายให้ได้ในเวลาที่กำหนด  
             แง่คิด    -  เพื่อให้ผู้เล่นรู้จักการเป็นผู้นำที่ดี  และมั่นใจในผู้นำของตนเอง 
 
 5. พวงมาลัยลูกปัด
            อุปกรณ์   -  ลูกปัดสี,ขนาดต่างๆ  / ด้าย 1 หลอด / เข็ม 1 เล่ม / จาน 1 ใบ / น้ำมันพืช  
            วิธีเล่น    -  เทลูกปัดสี,ขนาดต่างๆ ลงในจาน พร้อมทั้งใส่น้ำมันพืชลงไป เพื่อให้เกิดความลื่น และยากในการร้อยเชือก  ให้ผู้เล่นช่วยกันร้อยพวงมาลัยลูกปัด โดยในพวงนั้นๆ ต้องมีลูกปัดสีเดียวกันทั้งหมด  
            แง่คิด     -  เพื่อให้ผู้เล่นรู้จักการแบ่งงานกันทำ และเกิดความรอบคอบในการทำงาน  (เพราะลูกปัดแต่ละสีจะมีจำนวน  ไม่เท่ากัน หากเลือกลูกปัดที่มี จำนวนน้อยกว่า งานก็จะเสร็จเร็วขึ้น) 
 
 6. แยกเมล็ดถั่ว
            อุปกรณ์   -  เมล็ดถั่วชนิดต่างๆ 4 ชนิด / จาน 4  
            วิธีเล่น    -  เทเมล็ดถั่วทั้งหมดรวมกัน  แล้วให้ผู้เล่นช่วยกันแยกเมล็ดถั่วแต่ละชนิด  ออกมาให้ได้ในเวลาจำกัด  
            แง่คิด      -  เพื่อให้ผู้เล่นรู้จักการแบ่งงานกันทำ และเกิดความรอบคอบในการทำงาน  และดูความคิดริเริ่มในการหา   กระบวนการแยกที่รวดเร็ว 
 
 7. ก่อเจดีย์ทราย
            อุปกรณ์     -  กองทราย / ก้านไม้กวาดทางมะพร้าว / กระดาษสี / กรรไกร / กาว  
            วิธีเล่น      -  ให้ผู้เล่นช่วยกันสร้างเจดีย์ทราย และตกแต่งด้วยกระดาษสี , ก้านไม้กวาด ให้สวยงาม ในเวลาที่กำหนด  
             แง่คิด      -  เพื่อให้ผู้เล่นเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน และแบ่งงานกันทำ 
 
 8. อุ้มลูกโป่งใส่น้ำ
            อุปกรณ์     -  ลูกโป่งใส่น้ำ หลายๆ ใบ  
            วิธีเล่น      -  ให้ผู้เล่นคนที่ 1  อุ้มลูกโป่งจากจุดเริ่มต้น ผ่านสิ่งกีดขวางต่างๆ ไปยังจุดสิ้นสุด  แล้ววิ่งกลับมาต่อแถว  ให้ผู้เล่นคนที่ 2 ทำเช่นเดิมจนครบทั้งหมด  แล้วดูว่าใช้ เวลาไปเท่าไร (ลูกโป่งต้องใส่น้ำ ไว้มากๆ เพื่อให้  ลำบากในการขนย้าย)  
             แง่คิด      -  เพื่อให้ผู้เล่นเกิดความระมัดระวังในการทำงาน 
 
 9. ลอดใยแมงมุม
            อุปกรณ์      -  เชือกฟาง ขึงเป็นไยแมงมุม  
            วิธีเล่น       -  ให้ผู้เล่นช่วยกันนำสมาชิกในกลุ่มผ่านไปยังอีกฝั่งหนึ่งให้ได้ โดยห้ามถูกส่วนต่างๆ ของใยแมงมุมที่กำหนดขึ้น  แล้วดูเวลาที่ใช้ ไป  
             แง่คิด       -  เพื่อให้ผู้เล่นเกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 
 10. คีบเม็ดมะขาม
            อุปกรณ์      -  เม็ดมะขาม / ตะเกียบ / จาน 2 ใบ  
            วิธีเล่น       -  เทเม็ดมะขาม ใส่จาน แล้วให้ผู้เล่นทั้งหมดช่วยกันใช้ตะเกียบคีบเม็ดมะขาม ไปใส่ยังจานอีกใบหนึ่ง ที่อยู่ห่างออกไป  โดยนับจำนวนเม็ดมะขาม ที่คีบไปได้เป็นคะแนน  
            แง่คิด      -  เพื่อให้ผู้เล่นเกิดความระมัดระวังในการทำงาน และรู้จักการช่วยเหลือกัน ตามความสามารถของแต่ละ   บุคคลที่มีอยู่ 
 
         จากตัวอย่างกิจกรรมข้างตัน  จะพบว่าแต่ละกิจกรรมนั้นจะมีแง่คิดที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก  จึงควรจัด   เตรียมช่วงเวลาเพื่อให้แต่ละกลุ่มออกมาสรุปผลการดำเนินกิจกรรม ทั้งในด้านของแง่คิด , ความประทับใจที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรม  ส่วนผลการ แพ้/ชนะ นั้น เป็นเพียงแค่สิ่งจูงใจเบื้องต้นเท่านั้น   จากประโยชน์ของกิจกรรม "Walk Rally" นี้เอง  จึงเป็นที่นิยมในการ  ผนวกเข้ากับการสัมมนาต่างๆ ของอาจารย์ และนักศึกษาในปัจจุบัน  ผู้จัดกิจกรรม จึงควรให้ความสำคัญกับความพร้อมในด้านต่างๆ  เช่น  กำลังคน , อุปกรณ์  ตลอดจนความเข้าใจที่ตรงกัน ของคณะกรรมการในการจัดกิจกรรม  เพื่อให้การดำเนินกิจกรรม เป็นไปด้วย   ความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม "Walk Rally" อย่างแท้จริง 
จำนวนผู้ชม 22395 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55394 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน