ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การเสริมสร้างแสนยานุภาพในงานฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ( ตอนที่ 3 )

การเสริมสร้างแสนยานุภาพในงานฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ( ตอนที่ 3 ) | ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรม สัมมนา โดย SIAMHRM.COM , ข้อมูลเกี่ยวกับ การเสริมสร้างแสนยานุภาพในงานฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ( ตอนที่ 3 ) , ตัวอย่าง การเสริมสร้างแสนยานุภาพในงานฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ( ตอนที่ 3 ) , บทความ การเสริมสร้างแสนยานุภาพในงานฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ( ตอนที่ 3 )

               ในตอนที่ 2  ผมได้กล่าวถึงการกำหนดรูปแบบหรือแบบฟอร์มหรือวิธีการสำรวจและวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในองค์กร  ในตอนที่ 3 นี้จะกล่าวถึง หลักการของการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในองค์กรเพื่อนำไปจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานครับ
               หากองค์กรใด ได้จัดทำระบบ Competency ในองค์กร  ก่อนการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในองค์กร  ก็จะสามารถต่อยอดหรือบูรณาการเข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพราะจะมีการประเมินช่องว่างความสามารถของพนักงานแต่ละคน ( Competency Gap Assessment ) ซึ่งจะนำผลการประเมินช่องว่างความสามารถฯ มากำหนดเป็นแผนการฝึกอบรมและพัฒนาเป็นรายบุคคล ( Individual Development Plan )  ได้อย่างสอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะส่วนบุคคลที่จำเป็นของพนักงานแต่ละคนหรือแต่ละตำแหน่งงาน  และจะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนของธุรกิจ อีกด้วย  ซึ่งโดยส่วนใหญ่การกำหนดแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคลนั้น  จะจัดทำเป็นแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเป็นในลักษณะเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ( Training Roadmap )  โดยกำหนดเป็นแผนในระยะยาว ( Long Term Plan )
               แต่หากองค์กรใดมิได้จัดทำระบบ Competency ในองค์กร  ก็ไม่ต้องกังวลครับ หลักการของการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานนั้น  สามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้
แนวทางที่ 1
  1. ประมวลข้อมูลทั้งในทางสถิติและในเชิงคุณภาพ
  2. ข้อมูลในทางสถิติ สรุปเป็นจำนวนและร้อยละ
  3. ข้อมูลในเชิงคุณภาพ พิจารณาโดยใช้เหตุและผล
  4. เรียงลำดับหลักสูตรตามความจำเป็น ทั้งหลักสูตรกลาง ( Core Courses ) และหลักสูตรเฉพาะ ( Technical Courses )
  5. วิเคราะห์ว่าหลักสูตรที่รวบรวมมานั้น  ตอบสนองต่อความจำเป็นขององค์กร, หน่วยงานและตำแหน่งงานหรือไม่  และในเรื่องใด 
  6. จำแนกหลักสูตรออกเป็นหลักสูตรกลาง ( Core Courses ), หลักสูตรเฉพาะ ( Technical Courses)  ของแต่ละหน่วยงานและจำแนกตามกลุ่มระดับตำแหน่งงาน
    ในองค์กร ( เจ้าหน้าที่, หัวหน้างาน,ผู้บริหารระดับต้น, ผู้บริหารระดับกลางและผู้บริหารระดับสูง )

แนวทางที่ 2

  1. ทำการจัดหมวดหมู่ หรือจัดกลุ่มความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน  เช่น  
ระดับองค์กร

สิ่งที่เป็นอยู่

สิ่งที่ควรจะเป็น

 1.  ระดับธุรกิจ

“เป็นอย่างไร”

“อยากได้ลักษณะใดในอนาคต”

 2.  ระดับฝ่ายงาน/กลุ่มงาน

“เป็นอย่างไร”

“อยากได้ลักษณะใดในอนาคต”

 3.  ระดับบุคคล

“เป็นอย่างไร”

“อยากได้ลักษณะใดในอนาคต”

  1. จัดแบ่งตามฝ่ายงาน  โดยแยกออกเป็น

ฝ่ายงาน

เมทริกซ์ความจำเป็น

ด้านเทคนิค

ด้านเทคโนโลยี

ด้านทักษะการจัดการ

1. ฝ่ายบุคคล

x x

x x x

x x

2. ฝ่ายการตลาด

x x x

x x x

x x

3. ฝ่ายคอมพิวเตอร์

x x x x

x x x x

x x

4. ฝ่ายบัญชี-การเงิน

x x

x x

x x

3. สรุปเข้าเป็นหมวดวิชา / กลุ่มความรู้จากเมทริกซ์ความจำเป็น โดยพิจารณาประกอบกับข้อ 1 คือเปรียบเทียบระหว่าง “สิ่งที่เป็นอยู่”  กับ  “สิ่งที่ควรจะเป็น”

4. กำหนดลำดับความสำคัญเร่งด่วน  โดยพิจารณาว่า
                4.1  เป็นความจำเป็นที่เป็น   “งานหลักของธุรกิจ”  หรือ “หัวใจสำคัญของธุรกิจ”  ใช่หรือไม่?
               4.2 เป็นความจำเป็นที่สนับสนุน  “งานหลักของธุรกิจ”  ใช่หรือไม่?
               4.3 เป็นความจำเป็นของหน่วยงานอื่นๆ ที่ยังรอได้  หรือไม่เกิดผลกระทบรุนแรงต่อธุรกิจ ( เราจะพิจารณาให้น้ำหนักเรียงตามข้อ 4.1 ไปหา 4.3)

5. สรุปเป็นกลุ่มความรู้  เช่น  ด้านเทคนิควิชาชีพ  ด้านเทคโนโลยี  ด้านทักษะการจัดการ  ด้านเทคนิคการจัดการ  และด้านนโยบายประจำปี

6. กำหนดเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนา  ดังต่อไปนี้
หลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาแบ่งตามเกณฑ์ระยะเวลา
                - หลักสูตรระยะสั้น  :  ไม่เกิน 1 สัปดาห์  โดยดูจากเนื้อหา ขอบเขตและผลลัพธ์
                - หลักสูตรระยะยาว  :  เกิน 1 สัปดาห์

หลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาแบ่งตามเกณฑ์ความยากง่าย
               - หลักสูตรพื้นฐานทั่วๆ ไป  ( Core Courses )
               - หลักสูตรเฉพาะด้าน  ( Technical  Courses )

หลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาแบ่งตามเกณฑ์ระดับในองค์กร
               - หลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
               - หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน / หัวหน้าแผนก
               - หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับต้น
               - หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับกลาง
               - หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง

หลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาแบ่งตามเกณฑ์การเรียนรู้
               1. มุ่งเน้นให้ความรู้ ความเข้าใจ  ( Knowledge ) 
               2. มุ่งเน้นการสร้างทักษะ  ( Skills )
               3. มุ่งเน้นการสร้างทัศนคติ  ( Attitude )

แนวทางที่ 3
1. สรุปชื่อหน่วยงาน ภารกิจหลักของหน่วยงาน อัตรากำลังพลปัจจุบันและที่คาดหมาย
2. สรุปปัญหาการปฏิบัติงานที่ค้นพบ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
3. สรุปประเภทความจำเป็น  ลำดับความเร่งด่วนที่จะต้องสนองตอบต่อธุรกิจ โดยการวิเคราะห์ภารกิจที่เป็นปัญหากับเกณฑ์
4. สรุปสิ่งที่ใช่และไม่ใช่ ( Needs  & Wanted )ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาหรือข้อมูลที่ควรจะมีการศึกษาเพิ่มเติม
5. สรุปจากการวิเคราะห์หน้าที่งาน ( Task Analysis )
6. สรุปจากเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ( Career Path )
7. สรุปจากแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน ( Succession Plan )
8. สรุปจากการทำวิจัย/การสัมภาษณ์ในรูปแบบกลุ่มโฟกัส ( Focus Group )
9. สรุปจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน ( Performance Appraisal )
10. สรุปจากแบบสัมภาษณ์การออกจากงาน ( Exit Interview )
11. สรุปจากแบบฟอร์มการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ( Training Needs Survey )
12. สรุปจากใบกำหนดหน้าที่งาน ( Job Description )
13. สรุปจากช่องว่างความสามารถของพนักงาน ( Competency Gap Assessment )
14. สรุปจากนโยบาย ( Policy ) ขององค์กร
15. สรุปจากข้อเสนอแนะ ( ถ้ามี )

               สำหรับตอนที่ 3 นี้  ก็ขอจบคำอธิบายเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ  และหากผู้อ่านท่านใด       
มีคำถามหรือข้อสงสัยประการใด  ก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ ตาม E-Mail หรือเบอร์โทรศัพท์ครับ  แล้วมาติดตามตอนที่  4 ต่อไปนะครับ  ซึ่งจะกล่าวถึงการจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานต่อไปครับ

เขียนโดย  สมชาย  หลักคงคา

จำนวนผู้ชม 5160 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55414 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน